Pumpehuset på Trørød Torv

Trørød
Grundejerforening

Stiftet 1907

streg
streg

Beretning:

Jeg skal på bestyrelsens vegne aflægge beretning for sidste regnskabsår, der udgør perioden fra 1/9 2000 til 31/8 2001.

Medlemmer
Grundejerforeningen har i årets løb haft515 medlemmer. Det er det samme som sidste år, og det synes vi er et pænt medlemstal. Jo flere medlemmer, vi er, jo stærkere står vi i meningsdannelsen og i samarbejde med myndighederne.

Trafik
Trafik er et spørgsmål, der optager borgerne meget. Dem, det optager mest, er dem, der er mest generet af de fartglade og, for nogens vedkommende hensynsløse, bilister, nemlig de bløde trafikanter, og det er cyklisterne og de ældre fodgængere, der jo ikke går så hurtigt, og så børnene. Det er jo trafikvejene, jeg taler om, men også beboerne langs trafikvejene er generet af den for store hastighed og den larm, den medfører, og som både skyldes hastigheden og vejbelægningen, der jo både på Kohavevej og Krogholmgårdsvej består af den stenede belægning, der giver ekstra larm.

På sidste års generalforsamling nævnte jeg, at bestyrelsen havde udarbejdet noget, vi kaldte "Trafik og Trørød", hvori vi gav udtryk for vore holdninger til trafikken i Trørød. Den har bl.a. været hængt op i udhængsskabet på Trørød Torv.

Også i år har grundejerforeningens bestyrelse arbejdet meget med trafik-spørgsmålet, og navnlig med Kohavevej, der jo blev debateret meget på sidste års generalforsamling. Vi havde et møde den 15. marts i Kommunens Tekniske Forvaltning med bl. andre vej- og parkchef Stig Kjærgaard Rasmussen, hvor vi havde lejlighed til at fremføre vore ønsker og vore argumenter. Mødet resulterede i et forslag fra Forvaltningen, der supplerede et tidligere forslag om at forlænge cykelstien fra Børnehaven til Skelstedet og i den modsatte side belysning af stien gennem skoven. Det nye forslag gik ud på en ny hårdt tiltrængt belægning og fartdæmpende foranstaltning i form af sideheller Forslaget blev vedtaget i Teknik- og Miljøudvalget af alle undtagen venstres medlemmer, der ville have det op i kommunalbestyrelsen. Da det kom op i kommunalbestyrelsen faldt forslaget, fordi borgmesteren fremsatte en afværgedagsorden, der udsætter drøftelsen afKohavevej til januar 2002. Det fik de socialdemokratiske medlemmer til at stemme imod det, de havde stemt for i udvalget og sammen med venstre stemte for at udskyde drøftelsen til januar.

Jeg håber ikke, det er en syltekrukke, forslaget er lagt ned i, men kommunen er da velkomne til at vedtage et forslag om cyklestier hele vejen langs Kohavevej, så folk igen tør cykle der.

Jeg håber, der vil vise sig at blive god overensstemmelse mellem det, man skriver i kommunen, og det man gør. I den udrnærkede publikation "Søllerød

- et godt sted at bo og leve". Under afsnittet "Sikkerhed i trafikken" står der i de første 1 '/2 linie: "Sikkerhed og tryghed i trafikken er en vigtig forudsætning for et godt liv", citat slut. Kort sagt, det handler om at være tryg, og det er jo det grundejerforeningen kæmper for, og det er jo ikke bilisterne, der skal være trygge, det er de bløde trafikanter.

 

Hastighedsmåler:

Før jeg forlader trafikspørgsmålet vil jeg lige nævne, at den fartmåler, som de 7 største grundejerforeninger i Kommunen, heriblandt Trørød Grundejerforening, har anskaffet i fællesskab, nu er indkøbt og blev indviet den 15. maj. Kommunen servicerer den og flytter den rundt i disse grundejerforeningers områder.Vi tror på, at den får nogle bilister til at lette foden fra spederen, når de ser, hvor hurtigt, de kører, og derved har en hastighedsdæmpende effekt.

 

Umiddelbart før sidste års generalforsamling blev Vedbæk Kirkes infoskab på Trørød Torv opsat. Trørød Grundejerforening harjo af menighedsrådet fået den side, der vender mod banken, stillet til rådighed. Vi har benyttet den til at præsentere vor holdning til trafik i Trørød, som jeg nævnte før, og vi har haft 2 nyhedsbreve deri. De ser sådan ud (vises - det er Carsten Thaarup, der står for layout og udskrivning). Vi har også haft opslag om et arrangement med Søllerødmæglerne i foråret, men det vender jeg tilbage til, og endelig her til sidst opslag om generalforsamlingen. De sidste par år, før vi fik muligheden med infoskabet, sendte vi et nyhedsbrev ud med posten en gang om året, men det er ret dyrt, så når vi nu har fået den anden mulighed, benytter vi selvfølgelig den, så jeg vil opfordre vore medlemmer til at kigge i skabet en gang imellem, når I er på Torvet for at handle eller I går en søndagstur. I kan også møde ospå vor hjemmeside på www.Troeroed.dk. men herom senere.

Opslagstavle

 

Trørod På sidste års generalforsamling var vi meget kritiske over forholdene på Torv Tørød Torv og ved containerpladsen, og det er vi stadig. Kommunen har jo

som bekendt fjernet affaldsstativerne som et forsøg, og ifølge kommunen har det bevirket, at der bliver hensat mindre storskrald, men der hensættes stadig uacceptabelt meget affald, og det kan dem, der sviner deroppe ikke være bebekendt, og de øvrige Trørødborgere kan ikke være tjent med det. Forholdene på Torvet omkring Centret er stadig ganske forfærdelige. Vi har været i kontakt med centerforeningens formand uddeler Bjarne Larsen, og vi har skrevet til administrator 2 gange, men er uden svar. Vi ville gerne have været i dialog med ham om en forskønnelse af Torvet. Det er kedeligt for Trørød, og det har det også været for kommunen, der har fået rabatten på den modsatte side tilsået med græs og med løgplanter om foråret, og ser vi på rundkørslen, står den for tiden meget flot med blomstrende høstanemoner. Desværre gror efeuen så godt, at den næsten skjuler den flotte kampestenssætning, der er sat der omkring.

Med hensyn til Torvet, så er det heldigvis lykkedes Søllerød Kommune at få en dialog med ejeren Jørgen Andersen. Kommunens Stadsgartner har udarbejdet et forslag til forskønnelse af Torvet, der imidlertid var for dyrt for ejeren, men der blev holdt et møde på Torvet den 18/9 med Stadsgartneren, ejeren af Torvet og administrator. Jeg deltog i mødet på stadsgartnerens invitation. Jeg mener, vi kom frem til et forslag, der vil forskønne Torvet meget og som ejeren accepterede. Nu vil stadsgartneren udarbejde en skitse over det, der blev enighed om. Forhåbentlig kan arbejdet gå igang i efteråret. Jeg benyttede lejligheden til at spørge ejeren, hvem der havde ansvaret for at ijerne graffiti på Torvet, og det måtte han jo nok indrømme, at det var ham. Jeg opfordrede ham til at gøre noget ved det, da Trørød Torv er det eneste sted i Trørød, hvor graffitien ikke bliver fjernet, og at graffitihærværket i Trørød er taget væsentligt af i det sidste års tid. Jeg håber så, han gør noget ved det, men vi er jo ikke forvænte med, at der bliver gjort ret meget deroppe.

 

Fastelavn I Trorød

Grundejerforeningen var i år med til at arrangere Fastelavn for børnene på Trørød Torv sammen med Siestabageren. Det var Grundejerforeningen der stod for alt omkring børnenes slå katten af tønden, og vi uddelte klementiner til børnene, og bageren uddelte fastelavnsboller.

Vi mener, arrangementet var vellykket, og vi vil formentlig gentage successen til næste år, selv om vi for tiden ikke har en bager i Trørød.

 

Tema Den 3. maj afholdt vi et temamøde på Trørødskolen med Realmæglerne i møde Søllerød. Emnerne var (vise en indbydelse og nævne emnerne og hvor den var hængt op) Derudover var det bekendtgjort i "Det Grønne Område" under "Det sker i ugen", men fremmødet til arrangementet var skuffende lille. Vi har besluttet, at hvis vi vil gøre endnu et forsøg med et oplysende arrangement, så skal det være i efterårs- eller vintermånederne, så vi ikke kommer til at kollidere med lyse lune aftener.

Grundejerforeningen arrangerer den 8. november kl. 19.30 et vælgermøde i Trørødskolen. Vi har inviteret de partier, der er repræsenteret i Kommunal-bestyrelsen, og vi har fået tilsagn fra alle, og hvis der er flere partier eller lister, der stiller op til valget, vil de også blive inviteret. Vores intention med mødet er alene at give mulighed for den politiske debat og dialog mellem tilhørerne og politikerne. Deltagerne skal ikke være begrænset til vore medlemmer. Det skal være et åbent møde, og vi håber, der kommer mange. Det vil blive bekendtgjort i "Det Grønne Område", ogvi vil sætte opslag op rundt om i Kommunen, og efterfølgende vil mødet også blive omtalt i "Det Grønne Område"

Trørød Grundejerforening har etableret en hjemmeside på internettet. En meget stor del af vore medlemmer har adgang til internettet, og vi tror på, at det vil blive et betydningsflildt supplement til den hidtige traditionelle måde at kommunikere på. Dels kan der jo kommunikeres meget mere ud via internettet end på traditionel vis, og dels kan det være mere aktuel. I kan finde Grundejerforeningens hjemmeside på www.troeroed.dk, og postadressen er post(snabel a)troeroed.dk (se nyhedsbrev nr.2). Det er Carsten Bertram, der har etableret og opbygget samt vedligeholder hjemmesiden. Selv om den ikke er færdigopbygget endnu, vil vi gerne høre medlemmernes mening om den.

Bestyrelsen har i årets løb diskuteret et emne, vi kalder succeskretener og indsatsområder, men vi har manglet oplysninger om vore medlemmer og om, hvilke ønsker, de har til os. Derfor har vi udarbejdet et skema, som vi har sendt ud til 100 tilfældigt udvalgte medlemmer. Skemaet inderholder spørgsmål om (tag et skema med og læs op).

- her indsættes omtale af resultatet af de returnerede skemaer, hvis det nås -

 

Vælger-

møde

Hjemme-side

Succes-

kriterier

Dispensa-tionsan

Ansøgning til Kommunen om byggetilladelse, der kræver dispansation for byggelinier, bygningsreglementet, lokalplan m.v., sendes for så vidt angår sager, der ligger inden for Trørød Grundejerforenings område, til udtalelse. Bestyrelsen bruger megen tid på de mange dispensationssager for at give et kavlificeret modspil, hvor det skønnes nødvendigt, for at varetage medlemmernes interesser.

Fælles Fællesudvalget består jo af de 9 største grundejerforeninger i Søllerød udvalg: Kommune. En gang om året mødes formændene for disse grundejerforeninger med repræsentanter for kommunalbestyrelsen og administrationen. Fra kommunalbestyrelsen deltager borgmesteren, formanden for Teknik-og Miljøudvalget Vibeke Peschardt, formanden for Byplan- og Fritidsudvalget Anne-Marie Wivel og fra administrationen direktør Carl Steen Berggreen og byplanchef Kaj Sørensen. Før mødet fremsender de enkelte grundejerforenin-ger de emner af fælles interesse som de gerne vil have besvaret og belyst fra kommunens side, og det får vi, men der kan også være emner, der kvæver handling fra kommunens side, og dem findes der også ofte en løsning på.

Grundejerforenmgens bestyrelse kan se tilbage op et år med et betydeligt aktivitetsniveau, og jeg vil gerne takke mine bestyrelseskolleger for et godt samarbejde og for en god og engageret indsats for Trørød Grundejerforening.

Afslutning

 

 

 

 

va

Beretning ved general- forsamling 2001