Pumpehuset på Trørød Torv

Trørød
Grundejerforening

Stiftet 1907

streg
streg

Nyhedsbrev
marts 2001
årgang 1 nr. 1
 
Indhold (klik på linien)
Første udgave af nyhedsbrev
Generalforsamling 24. oktober 2000
Bestyrelsesmøde 19. februar 2001
Formandens Klumme: Bedre og mere information
Information fra tidligere bestyrelsesmøder
Hvad laver et kommunikationsudvalg?
Information om Trørød Grundejerforening
Kommende aktiviteter

Velkommen til nyhedsbrev fra Trørød Grundejerforening

Vi kan nu informere lidt oftere om, hvad grundejerforeningen arbejder med.

Det er blevet muligt på grund af stor velvilje fra Vedbæk Menighedsråds side. Se også Formandens Klumme senere i dette nummer.

Grundejerforeningen vil benytte denne mulighed til løbende at give information om det der sker i lokalområdet, set gennem grundejerforeningens briller.

Vi planlægger regelmæssigt at opsætte nyhedsbreve på denne plads til glæde for forhåbentlig flere og flere, som opdager, at der nu står en opslagstavle med et frisk nyhedsbrev på Trørød Torv.

Derfor vil vi naturligvis sætte pris på, at læserne fortæller naboer og bekendte i Trørød om nyhedsbrevet. Vi er også særdeles modtagelige for kommentarer og ideer til nyhedsbrevets indhold.
ct

Generalforsamling 24. oktober 2000

På den velbesøgte generalforsamling d. 24. oktober på Mariehøj Centret kunne formanden, Vagn Abrahamsen, bl.a. byde velkommen til Erik Fabrin og Vibeke Peschardt fra Kommunalbestyrelsen.

I bestyrelsens beretning blev omtalt mange aktuelle emner, som grundejerforeningen har arbejdet med i det forløbne år.

Bl.a. har bestyrelsen beskæftiget sig meget med trafikken i Trørød og har udarbejdet en publikation "Trafik og Trørød", hvor bestyrelsens holdning til trafikspørgsmål i Trørød er nedfældet. "Trafik og Trørød" har bl.a. været udstillet her i udhængsskabet.

I forbindelse med omtalen af trafikken blev forholdene på vores trafikveje omtalt. Rundforbivej og Langhaven har nu fået gode belægninger, på Rundforbivej er den helt ny, hvorimod forholdene på Kohavevej må betegnes som utilfredsstillende, hvilket blev uddybet i beretningen.

Der blev også omtalt graffitihærværket, der jo også plager Trørød. Flere husejere får graffitien fjernet hurtigt, og er derved med til at gøre Trørød smukkere. Desværre er der også eksempler på andre, der lader det bliver stående i evigheder.

Forholdene på Trørød Torv blev også omtalt. Tilstanden ved containerpladsen kan vel gøres acceptabel, men generelt er forholdene på og omkring Trørød Torv ikke seværdige og attraktive, og hvis der ikke snart sker en udvikling i forholdene, vil grundejerforeningens bestyrelse tage initiativ i sagen.

Der blev omtalt flere emner, bl.a. de mange dispensationssager vedrørende byggerier, der ikke overholder lokalplaner m.v., men det var de ovenfor nævnte emner, der efterfølgende var genstand for en livlig debat.

Aftenen sluttede som sædvanligt med et lettere buffettraktement samt øl og sodavand, som lagde rammen for lidt efterfølgende socialt samvær.
ct

Bestyrelsesmøde 19. februar 2001

Succeskriterier og indsatsområder
Det er væsentligt at sikre fremdrift for grundejerforeningen og derfor er ovennævnte emner igen på dagsordenen i bestyrelsen. Det er et vigtigt område og en mindre gruppe arbejder med at udfærdige et oplæg til bestyrelsen til videre behandling og beslutning. Oplægget er ikke helt færdigt, men denne aktivitet vil få en fremtrædende plads på de næste bestyrelsesmøder.

Medlemstal
Foreningen har p.t. 497 medlemmer, mod 474 sidste år ved samme tid.

Kohavevej
Grundejerforeningen er af Kommunen blevet inviteret til et møde 15. marts vedrørende Kohavevej.

Tøndeslagning
Vi har fået mulighed for at være medarrangør af den traditionsrige tøndeslagning på Trørød Torv. Derfor stiller grundejerforeningen op med 3 fastelavnstønder, præmier samt mandskab. Som sædvanligt vil Siestabageren uddele sine rigtig gode fastelavnsboller til deltagerne.

Containerhaven
De nye tiltag i Containerhaven, hvor haveaffald nu ikke mere må lægges direkte på jorden, men skal løftes op i de store containere, blev grundigt diskuteret. Visse af specielt de lidt ældre grundejere kan have svært ved at løfte affaldssækkene op i den nødvendige højde. Grundejerforeningen tager kontakt til Kommunen for at sikre at der også bliver taget hensyn til denne gruppe.

Endvidere bliver den midlertidige prøveafhentning af flasker og aviser i visse dele af Trørød nu indstillet af økonomiske grunde.

Trørød Torv
Der er taget kontakt til ejeren af ejendommen, hvori hovedparten af butikkerne på Trørød Torv er lejere. Formålet er at få indblik i det forslag, som er forelagt Centerforeningens bestyrelse.

Det er fortsat Grundejerforeningens faste beslutning at gøre hele Trørød Torv til et attraktivt område, hvor beboerne i området kan lide at færdes.

Generalforsamling 2001
Det er blevet besluttet at årets generalforsamling skal afholdes d. 9. oktober 2001 kl. 19.30. D.v.s. lidt tidligere end sidste år.

Hasse Christensen
Hasse Christensen, som gennem rigtig mange år har været tilsluttet bestyrelsen i Trørød Grundejerforening, flytter til Ribe pr. 1. april 2001. Det er synd for Grundejerforeningen, hvor Hasse har gjort et meget stort stykke arbejde, bl.a. med medlemskartoteket, regnskaber, Trørød-filmen med meget mere.

Bestyrelsen sagde derfor tak til Hasse for sit store arbejde gennem de mange år.
ct

Formandens Klumme

Bedre og mere information

Det er med stor glæde, at dette nyheds-brev er kommet på gaden. Som en forening med meget beskedne midler har vi naturligvis svært ved at informere alle grundejere så tit, som vi gerne vil.

Derfor er det godt, at vi nu får denne mulighed for at skabe kontakt fra foreningen til grundejerne i løbet af året.

I den forbindelse vil jeg gerne sende min personlige tak til Vedbæk Menighedsråd, som har tilbudt os plads til at informere fra grundejerforeningen.

Vi skal nok vide af at bruge denne mulighed. Det er nemlig i bestyrelsen blevet besluttet, at vi sigter mod at sætte nye nyhedsblade op efter hvert møde i bestyrelsen, d.v.s. måske helt op til 7 - 8 gange pr. år.

Det forpligter jo at udstille sine meninger, men det giver også nogle muligheder. Jeg tænker fx her på sagen om Kypergården, hvor vi har været på banen, men desværre ikke fik medhold.

Vagn Abrahamsen

Fra tidligere bestyrelsesmøder

Trafikhastigheden i Trørød
Det har længe været et ønske fra grundejerforeningens side, at få de gennemkørende trafikanter til at overholde færdselsloven. Ikke mindst trafikhastigheden er bekymrende. Trørød Grundejerforening har derfor siden det årlige fællesmøde mellem grundejerforeningerne i Søllerød og Søllerød Kommune støttet et forslag om i fællesskab at anskaffe en transportabel hastighedsmåler. For at bevare effekten skal den jævnligt flyttes rundt på kommunens veje og det stykke arbejde har Kommunen tilbudt at sørge for. For Trørøds vedkommende vil det betyde, at vi jævnligt vil få glæde af hastighedsmåleren.

Bestyrelsen fik anskaffelsen godkendt på sidste års generalforsamling, men der har på et tidspunkt hersket lidt tvivl om det i det hele taget blev til noget, fordi et par grundejerforeninger ikke har helt samme interesse som de øvrige. Dog har bestyrelsen via generalforsamlingen besluttet at Trørød Grundejerforening deltager op til et beløb på kr. 10.000. Det vil betyde, at nogle grundejerforeninger har mere end én andel i hastighedsmåleren, men da den alligevel vil tilgodese Trørøds behov, er det stadig en rigtig god idé.

Vi har derfor bekræftet vores interesse i at deltage i købet af hastighedsmåleren, og vi håber snart at se den på vores veje.

Trafik generelt
Der bliver hele tiden talt om forskellige trafikspørgsmål i Trørød. Lukning af veje, støj fra motorvejen, asfaltbelægning, cykelstier m.v. Derfor er det helt naturligt, at grundejerforeningen også tager stilling til disse spørgsmål. Dette arbejde er foreløbigt afsluttet med Sven Herting fra grundejerforeningens bestyrelse som en af 'penneførerne' i dette store arbejde. Man kan vel sige, at næst efter vejret er trafikken det emne, som de fleste har en mening om.

Resultatet blev "Trørød og Trafik", der også er omtalt ovenfor under Generalforsamlingen 24. oktober 2000.

Dispensationssager
Kypergården, Kohavevej 5

I forbindelse med en ønsket udvidelse af parkeringsmulighederne i forbindelse med virksomheden beliggende på ovennævnte adresse gjorde Grundejerforeningen indsigelse, idet der var tale om at inddrage arealer fra en bevaringsværdig have til parkeringsformål.

På trods af vores indsigelse vedtog Kommunalbestyrelsen alligevel at give dispensation fra lokalplanen og dermed tilladelse til udvidelse af parkeringspladsen Derfor sendte grundejerforeningen en klage til Naturklagenævnet og fremlagde vores sag. Desværre uden effekt, idet Naturklagenævnet har givet Søllerød Kommune medhold.

Uanset afgørelsen er det alligevel grundejerforeningens mening, at udbygning af erhverv i områder uden lokalplan til dette formål, ikke må ske på bekostning af naturværdier i området.

Dispensationssager
Rundforbivej 29, 31A og 31B

Terrænregulering på vådområde i forbindelse med udstykning. Grundejerforeningen har gjort indsigelse mod de første forslag, men der er p.t. et nyt forslag til behandling i både Byplan- og Fritidsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget i Søllerød Kommune.

Dispensationssager
Mobiltelefonmast på Trørødskolens skorsten

En mobiltelefonoperatør har søgt om tilladelse til at opsætte en 6 meter høj mobiltelefonmast oven på Trørødskolens skorsten. Det gik grundejerforeningen imod, også et alternativt forslag om i stedet for at holde masten inden i skorstenen, som så skulle bygges 6 meter højere. Alligevel gav Kommunen tilladelse til at sætte masten op!
ct

Trørød Grundejerforening

Trørød Grundejerforening blev stiftet i 1907 og er en frivillig grundejerforening, som dækker hele Trørød området, d.v.s. omkring 1600 grunde. At der p.t. er mindre end 33 procent som er medlemmer, ser vi som en udfordring, det er spændende at arbejde med for at få forhøjet denne procent.

At foreningen er frivillig betyder i virkeligheden, at vi hvert år igen skal ud at hverve samtlige vores medlemmer. Heldigvis er mange trofaste og har glæde af dette medlemsskab. Der bruges imidlertid en del kræfter på at skaffe endnu flere medlemmer. Og det er endda så nemt:

Indbetal kr. 100,- på giro 5 49 47 02 Trørød Grundejerforening, Trørød, 2950 Vedbæk og så er man automatisk medlem indtil næste generalforsamling.

Og 100 kr. om året kan de fleste få plads til i budgettet.

Hvad laver et kommunikationsudvalg?

For et par år siden diskuterede bestyrelsen forskellige forslag til at styrke gennemslagskraften . Et af forslagene gik på at gennemslagskraften er højere, jo flere medlemmer foreningen har. Både i kraft af en større kreds af opinionsdannere, men også ved større indtægter med de deraf følgende muligheder.

Et af midlerne til at få flere medlemmer er naturligvis løbende viden om grundejerforeningen, hvad den foretager sig og hvilken holdning, den indtager til forskellige spørgsmål; med andre ord kommunikation.

Kommunikationsudvalget blev nedsat af bestyrelsen for at styrke den udadvendte kommunikation med både lokalpresse, publikationer og anden information, hvor modtagerne er en større gruppe.

Oftest kommer 'opgaverne' fra emner, som bestyrelsen har drøftet og hvor der ønskes en sproglig bearbejdning eller idémodning.

Udvalget nedsættes hvert år efter generalforsamlingen og p.t. deltager foreningens formand, Vagn Abrahamsen, Hans O. Clausen, der har mangeårig erfaring fra trykkeribranchen, Carsten Bertram, som er selvstændig IT konsulent og som udvalgets formand Carsten Thaarup, som til dagligt bruger sin energi i bankverdenen.
ct

Kommende aktiviteter

15. marts 2001
Møde med Søllerød Kommune om Kohavevej

29. marts 2001
Bestyrelsesmøde

9. oktober 2001
Generalforsamling på Mariehøj Centret