Pumpehuset på Trørød Torv

Trørød
Grundejerforening

Stiftet 1907

streg
Forside Medlem Orientering Links Arkiv Område Vedtægter Bestyrelsen
streg

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tid og sted: Tirsdag den 09-10-2001 kl. 19.30 på Mariehøjcentret.

Deltagere:

Bestyrelsen:
Formand Vagn Abrahamsen (VA), næstformand Niels Maare (NM/ref.), kasserer Jørgen Andersen (JA), Mogens Palvad (MP) og Carsten Thaarup (CT).
Afbud fra Sven Herting (SH) p.g.a. sygdom.

Personer tilknyttet bestyrelsen:
Suppleant Hans Olav Clausen (HOC).
Suppleant Carsten Bertram (CB).
Revisor Ib Gad-Hansen (IGH).
Revisorsuppleant Vibeke Larsen (VL).

Særlig indbudt.
Civiløkonom Alan Scheller, der var foreslået som dirigent.

Særlige indbudte fra Søllerød Kommune:
Borgmester Erik Fabrin. (EF).
Formanden for Teknik- og Miljøudvalget Vibeke Peschardt. (VP).
Byplanchef Kaj Sørensen. (KS).
Formanden for Byplan- og Fritidsudvalget Anne-Marie Wivel. (Afbud).
Kommunaldirektør Carl Steen Berggreen, (Afbud).
Sidstnævnte afbud p.g.a. deltagelse i samtidig generalforsamling i Skodsborg Grundejerforening.

I alt ca. 35 medlemmer -incl. evt. ægtefæller - og incl. grundejerforeningens bestyrelse var til stede under generalforsamlingen.
Herudover deltagerne fra Kommunen samt dirigenten.

Dagsorden:
Jf. bagsiden af det udsendte medlems-/girokort samt uddelte folder på Generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent.
Formanden Vagn Abrahamsen indledte med at byde velkommen til de fremmødte medlemmer og specielt til de fremmødte repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen og Kommunalforvaltningen - borgmester Erik Fabrin, formanden for Teknisk Udvalg Vibeke Peschardt og byplanchef Kaj Sørensen.

Bestyrelsens forslag til dirigent; civiløkonom Alan Scheller fra Nordea/Unibank, blev enstemmigt godkendt af forsamlingen.
Dirigenten takkede for valget.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt med mindst 14 dages varsel, og at generalforsamlingen derfor var lovlig.
Der var ingen indsigelser mod dette fra forsamlingens side.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Der henvises til den interne beretning udarbejdet af formanden og godkendt af bestyrelsen inden dette møde.

Formanden Vagn Abrahamsen fremlagde beretningen, hvoraf hovedpunkterne var:

Beretning. Perioden fra 01/09-2000 til 31/08-2001.

Medlemstal.
515 nu mod 515 sidste år. (Heri 2 æresmedlemmer).

Trafik.
Overholdelse af hastighedsgrænser og for høje hastigheder hos nogle trafikanter, Kohavevej og Krogholmgårdsvej ang. hastigheder, larm og "stenede" belægninger m.v.

Hastighedsmåler.
Indkøbte måler i fællesskab med de 7 største grundejerforeninger i Søllerød Kommune har sandsynligvis hastighedsdæmpende virkning, hvor den opsættes. Blev indviet 15/05-2001.

Opslagstavlen på Trørød Torv.
Redegørelse for opslag og opfordring til at kigge på tavlen.

Trørød Torv.
Redegørelse for forhold og om kontakt med Centerforeningsformand og om møde på torv mellem Centerejer, Kommunen, dens stadsgartner og VA. Forskønnelse kan sandsynligvis igangsættes om kort tid.
(Grisen ved affaldscontainere og beplantning efter kommunalt  skitseforslag samt graffiti).

Fastelavn i Trørød.
Afholdt arrangement sammen med Siestabageren.

Temamøde.
Afholdt møde med Realmæglerne i Søllerød den 03/05-2001 på Trørødskolen. Skuffende fremmøde.

Vælgermøde.
Vælgermøde på Trørødskolen den 08/11-2001 om kommunalvalget.
Deltagelse fra alle politiske partier lovet. Alle, d.v.s. også ikke-
medlemmer er velkomne.

Hjemmesider.
Redegørelse for vor hjemmeside på www.troeroed.dk m.v.

Succéskriterier.
Redegørelse samt oplysning om udsendt spørgeskema til 100 tilfældigt valgte medlemmer.
MP fortalte om skema og den foreløbige vurdering af de 56 % returnerede skemaer.

Dispensationsansøgninger.
Redegørelse om disse, og om det den megen tid der bruges af bestyrelsen på arbejdet med de af Kommunen udsendte
dispensationshøringer.

Fællesudvalget.
Samarbejdet med de øvrige grundejerforeninger og Søllerød Kommune.

Afslutning.

Spørgsmål og svar til formandens beretning:
Dirigenten konstaterede, at der ikke var spørgsmål eller indsigelser til formandens beretning. Den var således godkendt af forsamlingen.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab, herunder fastlæggelse af kontingent.
JA redegjorde for regnskab. Uændret kontingent på 100 kr. for 2002-2003. Fortalte om ny kontingentindbetaling via PBS.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var spørgsmål eller indsigelser til regnskabet. Det var således godkendt af forsamlingen.

4. Forslag fra bestyrelsen.
Ingen forslag.

5. Forslag fra medlemmer til beslutning.
Ingen forslag modtaget.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisorsuppleant.
På valg er Niels Maare, Sven Herting og Carsten Thaarup.
Alle er villige til genvalg.

Revisor Ib Gad-Hansen er villig til genvalg.
Revisorsuppleant Viki Larsen er villig til genvalg.

Dirigent: Der konstateredes ingen indsigelser fra forsamlingen. Der var ingen fra forsamlingen, som ønskede at opstille til bestyrelsen.
Forsamlingen godkendte herefter enstemmigt val gene.

Øvrige medlemmer af bestyrelsen Vagn Abrahamsen, Jørgen Andersen og Mogens Palvad samt suppleanterne Hans Olav Clausen og Carsten Bertram, som alle ikke er på valg, fortsætter i bestyrelsen.

Den ny bestyrelse vil konstituere sig på næste bestyrelsesmøde torsdag den 18. oktober 2001.

Bestyrelsen vil herefter fremstå således:
Vagn Abrahamsen (VA) , Troldager 10, 45 89 08 67. Formand.
Jørgen Andersen (JA) , Bakkevej 11, 45 89 20 79.
Sven Herting (SH) , Høbjergvej 3, 45 89 35 19.
Niels Maare (NM) , Aldersrovej 13, 45 89 24 70.
Mogens Palvad (MP) , Ellesletten 17, 45 89 46 40.
Carsten Thaarup (CT) , Folesletten 24, 45 66 06 34.
Personer tilknyttet bestyrelsen:
Hans Olav Clausen (HOC), Gæslingestien 13, 45 89 13 84. Suppleant.
Carsten Bertram (CB), Kohavevej 41, 45 89 05 40. Suppleant.

Revisorer tilknyttet bestyrelsen:
Ib Gad-Hansen (IGH), Troldager 12, 45 89 17 45. Revisor.
Viki Larsen (VL) , Rundforbivej 6, 45 89 08 39. Rev.-suppleant.

7. Emner fra medlemmerne til drøftelse.
(Skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen)
Ingen emner.

8. Eventuelt.
Dirigent: Eventuelle spørgsmål fra forsamlingen?

Inge Henriksen, Klinteager 13.
Manglende optagelse på generalforsamling af skrivelse til
grundejerforening om tekst på opslagstavle. Rettidigt indsendt.
For små skrifttyper. Megen tekst. Svært læsbart.
Ikke alle har, eller ønsker at bruge computer.
Svar fra VA.
Ikke opfattet brev, som om det skulle optages på generalforsamling.
Brevet var blevet besvaret omgående.
Svar fra CT.
Vi vil optage læsbarhed på opslagstavle samt nyheder og meddelelser med eller uden computer i fremtidig bestyrelsesdebat.

Erik Jønsson, Stenvang 7.
Grundejerforeningens bestyrelses stillingtagen til udsendt debatfolder om fremtid i Søllerød Kommune?
Svar fra VA.
Bestyrelsen har ikke på nuværende tidspunkt haft tid til at drøfte den fremsendte folders indhold.
Er påtænkt drøftet på et kommende bestyrelsesmøde.

Karen Gad-Hansen, Troldager 12.
Irriteret over bump, trafikforhindringer og over mange varierende hastighedsbegrænsninger. Det er næsten umuligt at køre under 50 km/t! Alt for mange krav til borgerne. Bedre med trafikforsætninger og indsnævringer end de irriterende bump.
Besvares af kommune.

Bente Carugati.
Hvorfor betaler ikke alle grundejere i kommunen kontigent til grundejerforeningen?
Svar fra JA.
Kun Trørød, kun ca. 1500 mulige grunde hvorfra fragår mulige medlemmer i lokale grundejerforeninger, frivilligt medlemskab.
Derfor kun ca. 500 betalende medlemmer.

Dirigenten konstaterede derefter:
Der var ikke flere spørgsmål til bestyrelsen.

9. Afslutning.
Dirigent og formand afsluttede derefter selve generalforsamlingen.
Formanden takkede dirigenten for hans gode styring.

 

Derefter fortsattes, idet dirigenten var villig til at være ordstyrer, med:

Spørgsmål fra forsamling en til de fremmødte politikere m.v.
Svar til forsamlingen fra de fremmødte politikere m.v.

VP's svar til Karen Gad-Hansen m.v.
Om borgernes tilfredshed med bump m.v.
Redegjorde for undersøgelser i kommunen for et par år siden.
I forhold til andre kommuner har vi meget få bump.
Alle bump overholder Vejdirektoratets krav til maksimale højder.
Ny trafikplan vil blive forelagt efter kommunalvalget med stillingtagen til diverse trafikforanstaltninger for at dæmpe hastigheden på vejene.
Ser gerne farten dæmpet med diverse trafikhæmmende foranstaltninger.

EF's kommentarer hertil ang. VP's svar.
Ifølge den undersøgelse VP henviser til kan flg. konstateres:
Undersøgelsen viser at der er mange borgere som er modstandere af bump og trafikhæmmende foranstaltninger. Der er flere imod bump end imod trafikforskydende forhindringer. Således var 56 % imod bump ifølge undersøgelsen.
Der er således ikke belæg for etablering af flere bump.
Der henvises iøvrigt til Kommunens Trafik- og Miljøhandlingsplan, som er påtænkt revideret primo 2002 efter kommunevalget.

Iøvrigt er skolevejene højt prioriterede, og vi er langt over de mål for trafikforanstaltninger som er fastsat i kommunernes målsætningsprogrammer for hele landet.

EF'S kommentarer til VA's redegørelse for Kohavevej i beretningen m.v. Ingen afværgedagsorden foretaget i Kommunalbestyrelsen.
Redegjorde for afgørelser i Trafik- og Miljøudvalget samt en endelig afgørelse i Kommunalbestyrelsen som forklaring på, at Kohavevejproblemets udskydes til primo 2002.

Henviste til Trafik- og Miljøhandlingsplanen som forudsætning for trafik og trafikdæmpning på diverse vejtyper.
Der må ikke gælde vilkårlighedsprincipper for borgerne, således at enkelte lokale interessegrupper kan presse netop deres særinteresser igennem uden om principperne i Trafik- og Miljøhandlingsplanen.

Tager da gerne en diskussion med borgerne, om de fremover vil have bump eller trafikforskydende foranstaltninger eller 40 km/t overalt. Men den rene vilkårlighed må ikke gælde for afgørelserne.

Ang. trafikhastigheder på Gøngehusvej/Langhaven:
Undersøgelse fra 1997-2000 viser. at hastigheden ikke er steget; den er uændret 66-67 km/t i middel, hvilket naturligvis er for højt.

Poul-Jan Arvedsen, Gæslingestien 11.
Streamere ang. "I Trørød overholder vi hastighedsgrænsen".
Alt for store streamere udleveret. Kan kun opsættes på lastbiler!
VP's svar.
VP har kun en lille bil, og der er masser af plads!

Erik Jønsson, Stenvang 10.
For høje hastigheder overalt, ønsker ikke automatisk bump, sænkning af ulykkestal og ønsker derfor rundkørsel ved Langhaven/Gøngehusvej.
EF's svar.
Rundkørsel er ifølge undersøgelser ikke bedre end det eksisterende lyskryds.
Vil gerne drøfte en radikal løsning om nødvendigt:
Lukke Langhaven ved Gøngehusvej og føre trafik uden om via motorvej!
Problemer. Hvad siger Vedbækborgerne!. Spørgsmål om miljø og økonomi.
Flere km omkørsel giver mere benzinosbelastning af miljøet etc.
Der arbejdes dog med problemerne i Kommunen for øjeblikket.

Carsten Bertram, Kohavevej 41.
Er Kohavevej en skolevej? ønsker at den anerkendes som skolevej! ønsker lige behandling af veje!
M.v. ang. belægninger etc.
EF's svar.
Definitionsspørgsmål. Den er ikke en skolevej, men den er en trafikvej. Prioritetsspørgsmål i henhold til Trafik- og Miljøhandlingsplanen med hensyntagen til økonomi- og budgetplanlægning.
Kohavevej er ikke uheldsbelastet.

Problemet blev gennemgået for 30 år siden, og der blev det vedtaget at udføre den etablerede tunnel under Langhaven ved Skelstedet i forbindelse med det udførte siveskolevejsystem mellem bl.a. Kohavevej og tunnelen.
Det må derfor være en pædagogisk opgave for alle forældre at indskærpe over for skolebørnene, hvilken skolevej de skal bruge for at komme til og fra Trørødskolen. De skal naturligvis ikke tage den lidt kortere vej end den mere trafiksikrede skolevej gennem tunnelen. EF ønsker ikke forskelsbehandling; jf. tidligere, af vejene p.g.a. tilfældige lokale gruppers særinteresser.

Jørgen Andersen, Bakkevej 11.
Kommer der bedre belægning på Kohavevej næste år?
EF's svar.
Prioritering- og økonomi spørgsmål.
Kohavevej var den sidste i rækken med grov belægning. Sidste år blev det vedtaget, at der skal lægges ny blød belægning i forbindelse med anlægget af cykelsti fra Skelstedet til Børneinstitutionen.

Egon Petersen, Kastanietoften 3.
Fredning af areal langs Grisestien mellem tennisbanerne og mod Aggershvile. Kan der ændres på bevoksning af fredsskov, da der nu er anlagt to vandhuller, og man har fjernet de fleste plantede birketræer langs Kikhanerenden?
Bliver der også fremover informeret på andet end computere, f.eks. via ugepressen etc.
Svar fra EF og VP.
Var svar skyldige ang. fredning. Ville undersøge sagen. Ang. computere, så vil der stadigvæk informeres via ugeblade etc.
Svar fra KS.
Ved nedlæggelse af fredskov skal der oprettes fredskov andet steds. Der kan godt foregå en byttehandel ifølge loven.
Eksisterende beplantning/træer kan godt ændres til anden type beplantning/træer ifølge loven.

Carsten Thårup, Folesletten 24.
Der er komplikationer på Søllerød Kommunes hjemmesider ved links til diverse andre sider.
Svar fra EF.
Vil få teknikerne til at se på sagen.

Frans Nalbandian, Trørødgårdsvej 4.
Er der andre planer om flygtningeboliger end omtalt på Kohavevej 22A, 22B og 24?
Svar fra EF.
Nej, der ikke andre planer i dette område.
P.t. ca. 340-350 flygninge i kommunen.
Flygtninge fordeles over almene og private lejlighedsbebyggelser samt over private opkøbte parcelhuse.
Der skal fordeles ca. 40-50 flygtninge pr. år, så Kommunen skal forberede opkøb over en længere årrække.

Poul-Jan Arvedsen, Gæslingesstien 11.
Ændring af Rammeområde Tr B 11 i forbindelse med Lokalplanforslag 149. Redegjorde for - ifølge hans opfattelse - manglende åben dialog fra Kommunens side med berørte grundejere samt tilsyneladende modstrid mellem Kommuneplanens Tr B 11 og gældende Byplan 17 og Lokalplan 22 uagtet Tr B 11 har været gældende siden 1981.
Svar fra KS.
Lokalplaner gælder, når de er vedtaget.
De har været udsendt til offentlig høring i god tid til berørte parter.
Der var ingen indsigelser ved høringen.
Redegjorde derefter for rammeforslaget, der blev vedtaget i 1992, og hvor ejeren af en 1600 m grund med 2 boliger ønskede denne sammenlagt til 1 bolig.
Senere ønskede han den igen delt i 2 boliger, men da var det for sent ifølge Kommuneplan 1997-2005, der var vedtaget i 1997.
Beklageligvis er alle lokalplaner ikke rettet op efter Kommuneplanen, men de vil blive tilrettede med tiden.
Alt hvad angår området ved Gæslingestien er blevet vedtaget efter loven og "bogen".
EF's kommentar.
Kommunen vil overveje en mulig ændring af informationen til borgerne, når en ny Kommuneplan skal til høring.

Dirigenten afsluttede debatten, da der ikke var flere spørgsmål.
Formanden VA afsluttede derefter, og takkede forsamlingen, de kommunale gæster og dirigenten for et god generalforsamling med en efterfølgende god debat med de kommunale deltagere.

Der var herefter en let anretning til de tilstedeværende medlemmer med smørrebrød, øl og vand.

General- forsamling 2001 med efterfølgende debat