Pumpehuset på Trørød Torv

Trørød
Grundejerforening

Stiftet 1907

streg
Forside Medlem Orientering Links Arkiv Område Vedtægter Bestyrelsen
streg
Formandens beretning ved general- forsamling 2004

Jeg skal på bestyrelsens vegne aflægge beretning for det sidste regnskabsår, der går fra den l/9 2003 til den 31/8 2004, men i det omfang, der er noget at berette for tiden fra l/9 og til i dag, jeg vil have det med.

Møder:
Vi har afholdt 5 møder i bestyrelsen og 7 i kommunikationsudvalget, men det er jo uden for møderne, det store arbejde ligger. Bestyrelsen har i de senere år haft et meget højt aktivitetsniveau. Det har vi jo selv valgt, men de fleste i bestyrelsen har et arbejde og en familie at tage hensyn til, og flere har også engageret sig i andre ting i fritiden, så vi har til tider følt os lidt pressede.

Medlemmer:
Grundejerforeningen havde ved regnskabsårets udløb 524 medlemmer. Sidste år havde vi 501. Vi synes, det er ganske flot for en frivillig grundejerforening i Trørød. Mange kvarterer har jo deres egen grundejerforening med servitutbestemt medlemspligt, og der er vores medlemsdækning meget lille. Vi tror derfor, at vi er ved at have nået et medlemstal, hvor vi ikke kan forvente, at det stiger så stærkt mere. Fra 2002 til 2003 forøgede vi vores medlemstal med 62, og nu fra 2003 til 2004 kun med 23.

Betalingsservice:
Det er nu 3 år siden, vi etablerede grundejerforeningen som kreditor i Betalingsservice Vi håbede, det ville blive en succes, fordi det er nemt og det er gratis for medlemmerne, og hvis mange blev tilmeldt, ville det også være en betydelig lettelse for grundejerforeningens kasserer. Og det er faktisk gået godt. 289 er tilsluttet Betalingsservice. Det er godt en snes stykker flere end sidste år og vi håber selvfølgelig, at der kommer flere til.

MedlemsOrientering:
I april 2002 sendte vi det første eksemplar af medlemsbladet MedlemsOrientering ud til vore medlemmer. Både i 2002 og 2003 sendte vi 4 blade ud om året. I de 2 år har det kostet under 2 kr. pr. blad at sende det ud, fordi der var statstilskud til udsendelse af den slags blade, men fra nytår i år faldt dette tilskud væk. Nu skal der betales almindelig porto, d.v.s. kr. 4,25 pr. blad for at sende det som B-brev. Det er jo mere end en fordobling af portoen, så derfor udsender vi i år kun 3 blade, og sådan vil det formentlig også blive i de kommende år. Vi mener i øvrigt godt, vi kan dække informationsbehovet ved udsendelse af 3 medlemsblade.

Hjemmesiden:
Hjemmesiden på Internettet er et andet medie, vi har. Det er Carsten Bertram, der har etableret hjemmesiden og vedligeholder den for os, selv om han ikke er med i bestyrelsen mere. Det gør han professionelt og godt og det er vi glade for. Hjemmesiden er godt besøgt. I 2002, der var det første år, vi havde hjemmesiden, var der 535, der havde været inde at kigge på hjemmesiden. Sidste år var det 722 og i år kommer vi op omkring 1.000, så den er ved at være et ret populær. I MedlemsOrientering i den kolonne på side 2, hvor bestyrelsens navne står, kan I finde både hjemmesidens adresse og vor e-mail adresse.

Temamøder:
De sidste 3 år har vi holdt et temamøde for alle interesserede, ikke blot medlemmer. For 2 år siden havde vi et temamøde om kvaliteten af vores drikkevand. Det følger vi stadig op på i medlemsbladet, når der er noget nyt af fortælle, og det er jo navnlig pesticiderester i nogle af vandboringerne, Søllerød Vand kæmper imod. Sidste år havde vi et velbesøgt temamøde om trafikstøj fra Helsingørmotorvejen og grundejerforeningen blev opfordret til at undersøge mulighederne for at etablere en støjvold, men det vil jeg vende tilbage til.

I år har vi ikke haft noget temamøde. Vi havde talt om et møde om kommunalreformen, og dertil skulle vi jo have haft kommunen på banen. Jeg talte med borgmesteren der ikke var afvisende over for ideen, men der var nogle ting, der skulle falde på plads først. For det første er det ikke gået så stærkt med klarhed om kommunesammenlægning, som man havde håbet, for det andet er det først for nylig, der er blevet politisk enighed blandt forligspartierne på Christiansborg om opgavefordelingen mellem de nye regioner og kommunerne og for det tredje valgte kommunen at orientere borgerne i forbindelse med et kommunalbestyrelsesmøde i Mariehøj Centret den 25. august.
Vi har fuld forståelse for, at kommunen valgte den løsning, og så har der jo været en løbende orientering i Det Grønne Område. Der var ikke andre emner, som vi mente kunne interessere en tilstrækkelig stor personkreds, så derfor har der ikke været noget temamøde i år. Hvis der opstår et emne, der er relevant for Trørød og som vi mener, kan interessere en større kreds af vore medlem- mer, så vil vi arrangere et møde om det.

Fastelavn:
Igen i år var grundejerforeningen og Siestabageren fælles om det traditionsrige arrangement med at slå katten af tønden, og det forløb rigtig godt. Grundejerforeningen havde i år købt 4 tønder, og der var ca. 100 børn og vel mere end et par hundrede forældre og bedsteforældre, så der var trængsel på parkeringspladsen og pladsen foran bageren. Bageren havde fastelavnsboller til alle med saftevand til børnene og kaffe til de voksne, og grundejerforeningen uddelte appelsiner til børnene.
Der var flere forældre, der takkede os for et fint arrangement, og da vi mener, dette arrangement er med til at fremme fællesskabsfølelsen i Trørød, vil vi fortsætte med det sammen med bageren.

Trørød Torv:
Siden på generalforsamlingen i 2001 har vi haft Trørød Torv med i beretningen hvert år, fordi torvet mildest talt har set forfærdeligt ud. Vi har flere gange skrevet til administrator og ejeren uden at det gav resultat. Først da stadsarkitekten kom på banen kom der lidt gang i sagen, men det gik langsomt. Vi talte med ejeren flere gange i telefonen for at skubbe til sagen, og da renoveringen endelig kom i gang, gik arbejdet også langsomt. Jeg talte med ejeren et par gange oppe på torvet, hvor jeg gjorde opmærksom på forskellige ting, der burde rettes op på, og det skete så også. Nu blev torvet endelig færdigt i foråret, og vi har med tilfredshed konstateret, at der også er blevet luget i bedene et par gange i sommer.
Vi har skrevet et brev til ejeren og udtrykt vor tilfredshed med, at Trørød Torv endelig er blevet renoveret og udtrykt håbet om, at de anlagte bede vil blive holdt. Jeg håber nu, det er sidste gang, I skal høre om Trørød Torv på vore generalforsamlinger i denne sammenhæng. Ejeren kan jo ikke gøre for, at det til tider tager overhånd med, hvad de forretningsdrivende stiller ud på pladsen. Vi må også konstatere, at det stadig er et problem med, at folk stiller både kasser og forskelligt affald ved avis- og flaskecontainerne.

Hybridnet:
I sidste års beretning omtalte vi et tilbud på kabel TV anlæg i Trørød, fremskaffet på opfordring af generalforsamlingen i 2002. TDC havde tidligere meldt ud, at de ikke var interessereret i at lægge hybridnet ud i det forholdsvis tyndt befolkede Trørød uden store boligkarreer, hvor det er billigt at lægge ind og hvor der er mange potentielle brugere. Derfor henvendte vi os til Telia/Stofa, som vi, efter at have rykket for et svar mange gange, fik et tilbud 14 dage før sidste års generalforsamling. Flere kan nok huske, at det var dyrt. Tilslutningsafgiften kom op på knap kr. 12.000 – + moms og så skulle minimum 600 husstande tilslutte sig og binde sig for 7 år. Vi opfordrede i medlemsbladet dem der var interesserede i at meddele det til bestyrelsen. Vi fik kun knap en snes henvendelser, så vi har meddelt Telia/Stofa, at der ikke er tilstrækkelig interesse for deres tilbud. Som I har kunnet læse i sidste MedlemsOrientering, har bestyrelsen kontakt med et par medlemmer, der undersøger alternative muligheder, men hvad det fører til, kan vi ikke sige noget om på nuværende tidspunkt.

Lokalplan 49:
I sidste års beretning omtalte vi, at vi var ved at se på lokalplan 49, der gælder for Trørød, og som indeholder retningslinier for bygge- og anlægsarbejder i Trørød samt detaljerede bestemmelser for nogle bestemte områder. Bestyrelsen har understreget ønsket om at bevare Trørøds særlige karakter. Vi er somme tider ikke enige med kommunen om fortolkningen af lokalplanens §8 stk. 2, der fastslår, at bebyggelsers ydre fremtræden d.v.s. udvendige bygningssider, facadehøjder, tagflader, taghældninger, materialer, farve m.v. skal gives en sådan udformning, at der i forbindelse med omgivelserne opnås en efter kommunalbestyrelsens skøn god helhedsvirkning.

Selv om lokalplanen er overholdt er der byggerier, hvor kommunens skøn og grundejerforeningens skøn ikke er sammenfaldende. Selv om nye lokalplaner kan være mere klart formulerede end den gamle, har kommunen ikke for nærværende planer om at ændre på den gamle lokalplan 49.

Dispensationssager:
Grundejerforeningen modtager løbende en række ansøgninger om dispensation fra gældende regler ved byggeprojekter, der ikke overholder lokalplanen eller bygningsreglementet eller måske begge dele. Dispensationssager skal sendes til nabohøring, og når det sker, sendes sagen også til grundejerforeningen. Siden sidste års generalforsamling har vi haft 10 sager. Hvis der ikke er noget principielt i sagerne og hvis det er bagateloverskridelser, der er tale om og naboerne kan tiltræde dispensationen, så kan vi normalt også, men vi synes ofte, at kommunens dispensationspraksis er for åben og at kommunen i højere grad bør overholde sin egen lokalplan og gældende regler. Det har vi givet udtryk for i brev til Byplanudvalget. Ydermere fik vi her i sommer en mistanke om, at de sager, der sendes til høring, allerede er afgjort, inden de bliver sendt ud. En konkret dispensationssag, der blev sendt til høring den 24/8, blev vedtaget i Byplanudvalgets møde den 10/8, ganske vist med den tilføjelse "at der ved nabohøringen ikke fremkommer for det ansøgte relevante negative reaktioner". Det kunne læses i mødereferatet, men det er jo et gratis forbehold, for det er kommunen, der suverænt bestemmer, hvad der er relevant. Man spørger så, om alle sager i virkeligheden er afgjort før høringen, og at det her blot var et enkelt tilfælde, at det kunne læses i referatet fra Byplanudvalgets møde forinden. Hvis det er tilfældet, er det jo omsonst at bruge tid og kræfter på dem. Det har jeg også skrevet til Byplanudvalget om, men jeg har ikke modtaget svar på mit brev.

Trafik:
Bestyrelsen har også i det forløbne år arbejdet med de lokale trafikproblemer, der jo hovedsagelig knytter sig til biltrafikken. Det er navnlig de høje hastigheder, der er problemet, men også cyklisterne har svært ved at overholde færdselsloven. Specielt Gøngehusvej har et problem med hastigheden, men også med trafikstøjniveauet. Den vejbelægning, den har, med sten, der er kørt ned i asfalten, giver meget støj. På tidspunkter, hvor der er en del trafik uden at være myldretid, så kan man ikke føre en almindelig samtale, når vi står ved vejsiden, så vi håber meget for beboerne på Gøngehusvej, at den snart får en ny støjsvag belægning. Der vil jo stadig blive kørt for stærkt, men det støjer ikke så meget. Hastigheden kan kun nedsættes ved nogle fartdæmpende foranstaltninger, og det synes vi, kommunen skulle tage op til overvejelse igen, selv om den hidtil har afvist det. Der køres også for stærkt på Kohavevej og Rundforbivej, men de to veje har en støjsvag belægning, så der er trafikstøjen ikke så voldsomt, men derfor er hastigheden jo stadig et problem. Det må kunne lade sig gøre at lave nogle foranstaltninger, der dæmper hastigheden på de mest belastede veje, og samtidig tilgodeser trafikafviklingen.

Vi har i medlemsbladet opfordret til debat om trafikproblemerne. Vi har fået flere henvendelser fra medlemmer, og ikke mærkeligt er nogen af henvendelserne forslag vedrørende Gøngehusvej. Trørød Grundejerforening vil arbejde videre med trafikspørgsmålet.

Trafikskilte med forskellig hastighedvisning, som kommunen ifl. lokalavisen har planer om at sætte op ved skolerne, er en god ide, som vi støtter. Så må vi blot håbe, at både forældre og andre trafikanter vil respektere de hastigheder, skiltene viser.

Sager fra medlemmer:
Af mere principielle sager fra medlemmer kan jeg nævne:

Krogholmgaard: En genbo til Krogholmgårds bagside bad os om at undersøge, om ikke bygningen var højere, end den måtte være. Den virkede meget høj og meget dominerende. Og om ikke en meget iøjnefaldende betonmur var længere og højere, end den måtte være.
Til det første kunne jeg sige, at bygningens højde var i overensstemmelse med skitsen i lokalplanen, men at betonmuren var både længere og højere en på skitsen. Jeg havde en snak med byplanchefen, der havde været ude at se på forholdene, og fik en forklaring på både betonmuren og andre ting ved byggeriet. Nu er byggeriet færdigt, og når der kommer beplantningen, der vokser op, kommer bagsiden af huset ikke til at se værst ud. Står vi imidlertid på Kohavevej og ser ind i haven mod hovedhuset, så forekommer det mig, at det ser noget rodet ud. Et indgangsparti, der er klistret på, og en overbygning på taget for at indramme nogle ventilationskanaler, hjælper ikke på helhedsindtrykket.

En anden sag, vi har fået henvendelse om, er Maglemoserenden:
Kommunen har planer om et indgreb for at forbedre vandkvaliteten ved Vedbæk strand efter kraftige regnskyl. Der arbejdes med planer om at etablere et rørbassin med sianlæg ved Gøngehusvej til at tage de groveste urenheder fra det kloakvand, der løber derigennem. Endvidere påtænkes en ændring af Maglemoserendens løb, således at udvalgte arealer oversvømmes for at rense det fortyndede kloakvand for colibakterier og andre urenheder ved at det siver ned gennem et drænlag, før det løber tilbage til Maglemoserenden og ud i Øresund.
Det første af disse udligningsbassiner kommer til at ligge tæt på Gøngehusvej, og det er her problemet ligger for dem, der bor tæt på det påtænkte udligningsbassin. De er bekymrede for lugtgenerne, fordi det er kloakvand, ganske vist fortyndet med regnvand. Vi forstår dem. De fleste af os vil vist være kede af at få sådan et bassin placeret tæt ved vores bolig. Vi havde en samtale med Berggreen om henvendelsen til os. Berggreen gav udtryk for, at han var klar over problemstillingen og at han håbede, der kunne findes en løsning. Vi håber så også på, at der ved samtale med de berørte borgere findes en løsning på deres problem.

Ejendomsmæglere: (de er jo involveret i de fleste ejendomshandler)
Når ejendomsmæglere får et hus i Trørød i kommission skriver de til grundejerforeningen og beder om forskellige oplysninger og materiale om foreningen. Siden sidste års generalforsamling har vi fået 23 breve fra ejendomsmæglere, og de får alle et svar. Vi beder altid ejendomsmægleren om at meddele, hvem de nye ejere bliver og hvornår ejendommen skal overtages. I den udstrækning, vi får det at vide, skriver vi til de nye ejere og ønsker dem tillykke med deres nye hus og byder dem velkommen til Trørød. Vi vedlægger forskelligt materiale om grundejerforeningen og fortæller dem, hvordan de kan blive medlem, og hvis de ønsker det, hvordan de kan blive tilmeldt Betalingsservice.

Støjvold:
Nu vender jeg tilbage til støjvolden. På grundejerforeningens generalforsamling i oktober 2002 blev bestyrelsen opfordret til at undersøge mulighederne for at etablere en støjvold ved Helsingørmotorvejen. For at lodde stemningen lokalt inviterede vi 5 af de lokale grundejerforeningen i "Ellekvarteret" der ligger tæt på motorvejen, til et møde hos os for at udveksle synspunkter om projektet. En hørte vi ikke fra. En meddelte, at den ikke var interesseret, da ingen medlemmer havde beklaget sig over støj, og at bestyrelsen ikke magtede mere end de servitutbestemte opgaver, og en tredje var ikke i stand til at sende en repræsentant. Så var der 2 tilbage, og på et møde den 16. juni 2003 fik vi en udmærket udveksling af synspunkter.

Grundejerforeningen gennemførte så sit temamøde den 1/10 2003. Der var, som mange af jer ved, et stort fremmøde og interessen for støjdæmpning var stor. Grundejerforeningen blev opfordret til at arbejde videre med sagen, og det gjorde vi. Det blev med Chr. Sauer fra Vejdirektoratet, der deltog som indlægsholder, aftalt, at vi skulle have en støjberegning både for den nuværende trafik og for trafikken, når motorvejen ad åre udvides til 6 spor. Hvis projektet kunne gennemføres, ville beregningerne være nødvendige, idet vi ikke kan få lavet en gratis støjvold, hvis ikke støjniveauet ligger over den tilladte grænse.
Fra Søllerød Kommune deltog direktør Steen Berggreen, og efterfølgende viste Søllerød Kommune stor velvilje over for projektet. Såvel Teknik- og Miljøudvalget som Kommunalbestyrelsen vedtog, at man at ville støtte projektet så meget som muligt uden dog at ville yde direkte økonomisk støtte. Trods flere henvendelser til Chr. Sauer har det ikke været muligt at få de føromtalte støjberegninger.
Der blev nedsat en aktivitetsgruppe, der har holdt et par møder, men det er jo uden for møderne, det store arbejde ligger. Både Nicolai Bech og jeg har brugt meget tid på denne sag, men det er Nicolai Bech, der har arbejdet med at undersøge, hvordan der kan støjdæmpes. Han har haft møde med en entreprenør om levering af jord og etablering af en støjvold, og den ville kunne laves uden beregning. Der er imidlertid en strækning, hvor niveauforskellen mellem vej og det omliggende terræn er så stor, at der ikke kan etableres jordvold og derfor skal støjdæmpes med en støjskærm. Her støder vi imidlertid på et uoverstigeligt problem, idet interessen stort set forsvinder, når der kommer brugerbetaling ind i billedet. Vi inviterede 13 lokale grundejerforeninger til et møde i Mariehøj Centret den 20/4 i år, hvor vi i indbydelsen havde oplyste det, jeg lige har nævnt om støjvold og støjskærm, og at støjskærmen skulle borgerfinansieres. Der mødte 4. Af de øvrige 9 hørte vi kun fra Vedbæk Villapark, der havde haft spørgsmålet oppe på en generalforsamling. Der var de blevet enige om, at de ikke vil bidrage til en støjskærm, fordi de ikke var generet af støj fra motorvejen, og vi fornemmer den samme holdning hos de fleste af dem, der ikke er støjplagede. Når interessen så hos dem, der er støjplagede, heller ikke er til stede i ret stor udstrækning, så kan projektet ikke gennemføres.

Grundejerforeningens bestyrelse må derfor meddele generalforsamlingen, der i sin tid opfordrede os til at undersøge mulighederne for at støjdæmpe ved Helsingørmotorvejen, at vi slutter projektet nu. Det kan ikke gennemføres, og derfor vi vil ikke ofre mere tid og flere kræfter på sagen, så vi kaster håndklædet i ringen.

100 års jubilæum:
Den 5. september 2007 har Trørød Grundejerforening 100 års jubilæum. Bestyrelsen er i gang med at overveje, hvordan det skal markeres. Vi har en ide om at udgive et jubilæumsskrift og er ved at sondere mulighederne. Det kræver professionel assistance og det koster penge, men det vil kassereren komme ind på. Vi skal vide noget om det gamle Trørød, så hvis nogen ligger inde med brugbart materiale eller kender nogen, der gør det, f.eks. historisk viden eller gamle fotografier, vil det være meget velkomment. Materiale kan sendes til formanden for kommunikationsudvalget Sven Herting eller til mig.

Afslutning:
Det var så hvad vi havde valgt at bringe i aften og er dermed afslutningen på bestyrelsens beretning. Jeg vil gerne inden jeg slutter takke mine bestyrelseskolleger, og hertil hører også suppleanterne, for et godt samarbejde og for en stor og engageret indsats for Trørød Grundejerforening.