Pumpehuset på Trørød Torv

Trørød
Grundejerforening

Stiftet 1907

streg
Forside Medlem Orientering Links Arkiv Område Vedtægter Bestyrelsen
streg
Formandens beretning ved generalforsamling 2005

Jeg skal på bestyrelsens vegne aflægge beretning for det sidste regnskabsår, der går fra den 1/9 2004 til den 31/8 2005, men hvis der er noget at berette om fra 1/9 til i dag, vil jeg have det med.

Møder:
Vi har afholdt 5 møder i bestyrelsen og 5 møder i kommunikationsudvalget. Møderne bliver brugt til at træffe beslutninger i, så det er uden for møderne, beslutningerne skal føres ud i livet og det store arbejde ligger.

Medlemmer:
Grundejerforeningen havde ved regnskabsårets afslutning 519 medlemmer. Vi har i årets løb været oppe på 523, men der er i årets løb fraflyttet godt og vel dobbelt så mange medlemmer fra Trørød end det er lykkedes os at få nye blandt tilflytterne. Sidste år havde vi 524. Da sagde jeg i beretningen på generalforsamlingen, at vi nu havde nået så stort et medlemstal, at vi ikke kunne forvente, det ville stige så meget mere, når vi foruden antal husstande i Trørød også tager i betragtning alle de områder, der er dækket af en lokal grundejerforening med medlemspligt, og hvor vores medlemsdækning derfor er beskeden. Det er kommet til at passe meget bedre, end jeg havde regnet med sidste år.

Betalingsservice:
Det er nu 4 år siden, vi etablerede grundejerforeningen som kreditor i BetalingsService. Der er i dag tilmeldt 297, og det er knap 60% af medlemmerne. For et år siden havde vi 266 tilmeldte medlemmer. Vi håber på en fortsat stigning i antal tilmeldte, idet det er billigere at opkræve hos medlemmer, der er tilsluttet BetalingsService end hos dem, der skal have sendt brev med indbetalingskort. Hvis nogen undrer sig lidt over teksten, så er det fordi, vi har ikke mulighed for forskellig tekst på betalingsoversigten til de medlemmer, der er tilmeldt systemet og så teksten på de breve, der følger med indbetalingskortet til de medlemmer, der ikke er tilmeldt. Det er derfor, teksten kan forekomme lidt kryptisk.
Vi har haft glæde af at være etableret i BetalingsService, men i år har vi haft større EDB-mæssige problemer end vi tidligere har haft, men det vil kassereren komme nærmere ind på.

MedlemsOrientering:
I april 2002 sendte vi det første medlemsblad ud til vore medlemmer. Her i slutningen af august udsendte vi blad nr. 13. Fra sidste år, hvor vi skulle til at betale fuld porto for at sende bladene ud, d.v.s. kr. 4,25 pr. blad, har vi kun sendt 3 blade ud om året, og det agter vi også at gøre i det kommende år. Det koster godt 3.000,- kr. at få et blad produceret og sendt ud, og bag det ligger der så et stort arbejde med artikler, redigering, trykning, hæftning og afsendelse. Hvis vi skulle have det lavet ude i byen, ville det være et beløb i en hel anden størrelsesorden, vi kom til at tale om, så hvis vi kommer i en situation, hvor vi ikke i bestyrelsen har nogen, der er i stand til at producere det, har vi en vanskelig situation, dels i bestyrelsen med det rent praktiske, dels medlemmerne med nødvendigheden af kontingentforhøjelse, hvis man fortsat ønsker at modtage bladet. Sker der ikke noget uforudset, ser det ud til, at vi har sikret de næste par år.

Information:
Bestyrelsen mener, at vi kan informere vore medlemmer og omverdenen lidt bedre end vi gør nu med de medier, vi har til rådighed ud over medlemsbladet. Vi har derfor i kommunikationsudvalget besluttet at arbejde for at give vort informationsarbejde et løft.
Hjemmesiden skal have en klarere struktur med mere løbende information, og her har vi heldigvis støtte fra Carsten Bertram, der er ekspert på området og som stadig vedligeholder hjemmesiden for os. Der har været en nedgang i antallet af besøg på hjemmesiden i år. Vi kommer formentlig ikke over 750, hvilket er 100 mindre end sidste år, og det kan måske skyldes, at vi ikke har været gode nok til at få nyheder frem til Carsten Bertram. Hjemmesidens adresse finder i på side 2 i medlemsbladet.
Også vort Udhængsskab på Trørød Torv skal have et mere spændende udseende, og vi vil her bringe de oplysninger, der egner sig til denne kommunikationsform.
Vi håber, det vil lykkes for os, og at vi får en god effekt. Vi gør vores bedste for at holde vore medlemmer orienteret om, hvad der sker i grundejerforeningen, og vi vil da gerne lejlighedsvis have en tilbagemelding fra vore medlemmer.

Tilkendegivelser fra medlemmer:
Og det får vi da også en gang imellem. En dag, jeg gik ude i haven, kom et af vore medlemmer forbi. Han stoppede op og spurgte, om ikke det var mig, der var formand for Trørød Grundejerforening. Det kunne jeg jo kun svare bekræftende på, idet jeg tænkte, at han sikkert havde et problem, han ville have grundejerforeningen til at hjælpe sig med. Det havde han imidlertid ikke, men han ville gerne takke for den gode information, han fik fra grundejerforeningen. Han havde ikke oplevet tilsvarende andre steder, hvor han havde boet. Jeg gav udtryk for, at jeg var meget glad for hans tilkendegivelse og at den ville blive givet videre til bestyrelsen. Et andet medlem, der er fraflyttet området, sendte os en mail og bad os slette ham som medlem og sluttede:" Tak for en god løbende information og alt jeres arbejde for området gennem tiderne". Vi tager det selvfølgelig til os og er glade for sådanne tilkendegivelser. Det fortæller os jo, at vi ikke arbejder helt forgæves, men ellers antager vi, at så længe vi ikke får væsentlig kritik og har så mange medlemmer, som vi har, så må der være rimelig tilfredshed med vort arbejde.

Fastelavn:
Igen i år var Siestabageren og Trørød Grundejerforening fælles om det traditionsrige arrangement med at slå katten af tønden på Trørød Torv og det gik rigtig godt med deltagerrekord. Der var ca. 125-130 børn og vel ca. 225 forældre og bedsteforældre, så der var trængsel foran bageren og på parkeringspladsen foran. Grundejerforeningen havde igen i år købt 4 tønder og fyldt karameller i, så der var en ivrig samlen op, nar der blev slået hul på en tønde. Derudover havde vi købt klementiner til børnene og bageren havde fastelavnsboller til både børn og voksne og både kaffe og saftevand. Der var en god stemning, og flere forældre takkede os for et fint arrangement. Vi er meget glade for det gode samarbejde, vi har med Siestabageren, og det vil vi fortsætte med.

Besøg på Frydenlund:
Den 12. juni var vi på besøg på Frydenlund Slot efter invitation fra Haldor Topsøe. Trods vedvarende regn om forniddagen og et par byger under besøget, blev det en succes. Der var mødt mellem 60 og 70 medlemmer. Haldor Topsøe fortalte meget engageret om Frydenlunds historie, om slottet og de omkringliggende bygninger og om de mennesker, der gennem tiderne har været knyttet til stedet. Derefter viste Haldor Topsøe rundt i den smukke park, der ud over den store plæne med gamle prydsøjler og smukke allèer også har nogle smukke og sjældne rhododendron, der oven i købet stod i blomst. Nogen af de tilstedeværende her var med, og i øvrigt har der været et fyldigt referat i MedlemsOrientering.
Vi vil gerne fortsætte med sådanne medlemsarrangementer, der er med til at skabe fællesskab i Trørød.

Maglemoserenden:
På sidste års generalforsamling omtalte vi planerne for Maglemoserenden, der bl.a. skal forbedre vandkvaliteten ved Vedbæk strand. Da var vi og beboerne på Gøngehusvej ved Maglemoserenden kritiske over for planerne om at etablere et overløbsbassin i Maglemosen tæt på Gøngehusvej. Det er der nu fundet en løsning på, idet dette overløbsbassin bliver flyttet længere ind i Maglermosen. Vi mener, at det nu er et godt projekt, der foreligger. De badende i Vedbæk bliver glade. Det bliver en gevinst for Trørød, dels med genopretning af Maglemoserenden, dels fordi projektet også omfatter en omlægning af hovedledningen langs Nyvangsstien, der forhåbentlig kan medføre, at det kedelige overløbsbassin bliver overflødig og fjernet. Vi har givet udtryk for vor tilfredshed med projektet, som det foreligger nu, i et læserbrev i Det Grønne Område og Rudersdal Avis henholdsvis den 2. august og den 11. august. Nu håber vi, at de forskellige instanser, som kommunen skal spørge og ansøge giver et hurtigt og positivt svar, således at projektet kan komme i gang.
En tak til kommunen, der har vedtaget et projekt, som vi i bestyrelsen er sikre på vil blive en gevinst for Trørød.

NESA’s Kabellægning:
Vil også blive en gevinst for Trørød. I 2007 vil NESA kabellægge elledningerne i Trørød. Det ser vi frem til, således at en storm ikke kan mørkelægge store dele af Trørød, fordi store træer står for tæt på ledningerne. I forbindelse med kabellægningen bliver de gamle elmaster fjernet og kommunen sætter nye master og ny belysning op på boligvejene med armatur, der kaldes NICON OPAL fra Louis Poulsen. På trafikveje med Københavnerarmatur bevares disse. Vi tror, de nye armaturer bliver rigtig flotte, og så bliver der indbygget en teknik, således at man kan overvåge lamperne og se, om der er en der ikke lyser, og det bliver muligt at dæmpe lyset på tidspunkter, hvor det ikke er nødvendigt med fuldt blus på. Endelig vil NESA i forbindelse med kabellægningen nedlægge et fiberkabel og føre det frem til de kunder, der ønsker det. NESA har således forsyningspligt i relation til den enkelte kunde. Der bliver tale om, at NESA etablerer et operatøruafhængig fibernet. NESA ejer og driver nettet, mens forskellige serviceudbydere leverer tjenesterne. NESA har planer om at ville tilbyde tilslutning til fibernettet til en kampagnepris. Det forudsættes, at kommunen bakker op om projektet og anviser plads til nogle mindre teknikhuse, og så indgås der en partnerskabsaftale mellem NESA og Søllerød Kommune. Disse ting er os bekendt på plads.
Fibernettet vil både kunne komme til at omfatte en hurtig internetforbindelse, telefoni og kabel TV.
I øvrigt synes vi, at lokalaviserne har holdt os godt orienteret om NESA’s kabellægningsprojekt.
Vi har gennem dagspressen erfaret, at TDC nu også kan tilbyde TV via nettet til borgere i Trørødområdet gennem de bestående kobberkabler. Det forudsættes dog, at man har fastnettelefon og bredbånd (ADSL) hos TDC. Hvis der er nogen, der ønsker at søge yderligere oplysninger om TDC’s muligheder, kan der søges på TDC’s hjemmeside: tdc.dk/tv

Trafik:
Også i år har bestyrelsen arbejdet med trafikproblemet og især Gøngehusvej og dennes problemer har været i fokus. Det er ikke blot bilernes antal og hastigheden, der er et problem, men også trafiktætheden i forbindelse med belægningen med sten, der er kørt ned i asfalten, medfører en trafikstøj, der giver et dårligt miljø for beboere langs Gøngehusvej. Mange har da også hegnet sig ind med forskellige former for faste hegn, der måske ikke alle overholder forskrifterne, men vi forstår dem.
Vi har været i kontakt med kommunen om Gøngehusvej og fremført vore ønsker, som er:

  • En sænkning af hastigheden, hvor der er bebyggelse. Det vil foruden at dæmpe trafikstøjen lidt hjælpe de bløde trafikanter, der skal krydse Gøngehusvej andre steder en ved Henrikholms Alle, og så vil det også lette bilisternes udkørsel fra sidevejene.
  • Et bedre miljø, og her er det især støjen fra den utidssvarende belægning, der er et problem.
  • At skabe et bedre, trygt og harmonisk miljø, der forhåbentlig vil gøre den meget bastante afskærmning til hus og haver overflødig og derved give et pænere vejbillede.
Vi har med kommunen nået forståelse på flere punkter, mens flere andre f.eks. bump for at nedsætte hastigheden ikke kan accepteres på en trafikvej. Ej heller riller i vejenbanen for at dæmpe hastigheden, fordi de vil larme så meget, at ingen kan holde ud at bo ved siden af dem.
Ved Trørødskolen er der opsat et skilt der kan vise variabel hastighed. Det viser 40 km/t indtil bilisterne er forbi skolen. Der er en undertavle, der viser fra 0 til 250 m og derunder "skole". Jeg cyklede ned for at se på det en morgen, og det ser ud til at virke. I hvert fald blev der kørt pænt i de minutter, jeg så på det, så det er tilsyneladende en god ting, kommunen har lavet for at sikre skolevejen bedre.

Rådyr i haverne:
I foråret fik vi henvendelse fra nogle medlemmer, der følte sig generet af, at rådyr gik ind i haverne og tog for sig af tulipaner, nye skud på roser og buske. Vi skrev til skovrideren om problemet og om det var dyr, der var sluppet ud fra Dyrehaven. Af svaret fremgik det, at rådyr slet ikke findes i Dyrehaven, men lever frit i naturen mange steder, bl.a. mange steder i vort område. De haveejere, der bor tæt på de steder, hvor de holder til, og som ikke ønsker besøg af dem, må derfor sætte et hegn omkring haven. Andre, og det er måske de fleste, synes derimod, at det er dejligt at bo så tæt på naturen, at de vilde dyr færdes iblandt os.
Vi har fået et godt råd fra et af vore medlemmer. Det går ud på, at man skal lægge brændte brændeknuder blandt roser m.v.. Rådyrene kan ikke lide lugten af brændt træ. Vedkommende har ikke selv prøvet det, men rådet er hermed givet videre.

Skader:
eller husskader, som de egentlig hedder, har vi haft henvendelse fra medlemmer om, fordi de føler sig meget generet af dem. Vi rettede henvendelse til vildtkonsulenten i Skov- og Naturstyrelsen, Kronborg distrikt. Han oplyser, at det nu er lovligt at sætte fælder op, men kun i perioden fra 1/3 til 15/4, og så skal der være tilknyttet en jæger med jagttegn, således at de indfangede fugle kan blive aflivet humant og forskriftsmæssigt Ja, sådan er reglerne. Derudover må skaderne skydes fra 1/9 til 31/1, men det er jo ikke en anvendelig mulighed i vores tætbeboede område. Ifølge Dansk Ornitoligsk Forening er skader ikke så skadevoldende, som vi går og tror. En undersøgelse viser, at der er flere spurvefugle, hvor der er skader, end hvor der ingen er. Endvidere har skaderne nogle fjender, f.eks. krager, rovfugle, katte, lækatte m.v., der er med til at regulere bestanden, og så er der nogen skader, der bliver fortrængt, hvor der bliver for mange, og af den er det er ikke nær alle, det lykkes for at tilkæmpe sig en redeplads, så der er altså en vis naturlig regulering af bestanden.

Ejendomsmæglere og tilflyttere:
Når ejendomsmægler får et hus i kommission i Trørød, skriver de fleste til grundejerforeningen og beder om forskellige oplysninger om f.eks. medlemspligt, vedtægter, kontingent, og om vi tager os at fællesantenne, fællesarealer, private fællesveje m.v.. Vi svarer dem altid og beder dem samtidig om at meddele os, hvem de nye ejere bliver og hvornår de overtager ejendommen, og det er de flinke til. Vi har sendt 11 breve til ejendomsmæglere og vi har sendt 12 breve til nye husejere, fordi vi ad andre kanaler har fået et par stykker. I disse breve ønsker vi den nye ejere tillykke med deres nye hus og velkommen til Trørød. Så sender vi forskelligt materiale om grundejerforeningen og udtrykker håbet om, at de har lyst til at blive medlem af Trørød Grundejerforening. Vi har i år fået 3-4 medlemmer ud af anstrengelserne, så vi har, som jeg tidligere nævnte, underskud i forhold til fraflyttede medlemmer, men vi er glade for de nye.

Dispensationssager:
Når nogen søger om at bygge noget, der kræver dispensation i forhold til lokalplan og/eller bygningsreglementet og naboerne skal høres, så modtager grundejerforeningen også sagen. Vi har siden sidste års generalforsamling modtaget 12 dispensationsansøgninger. Heraf vedrører de 11 udhuse, garager eller carporte og overskridelserne ligger i regelen inden for bagatelgrænsen., hvor vi så overlader det til naboerne..
Det er dog ikke altid, dette har været tilfældet, og når vi ikke har syntes om det, vi bliver præsenteret for, har vi protesteret, men i de fleste tilfælde er der givet dispensation alligevel. Det har vi talt med kommunen om og har fået det svar, at Søllerød Kommune faktisk er mere restriktiv med dispensationer end mange andre kommuner. Vi kan jo heller ikke se, hvor mange, der får afslag uden at det kommer til høring.

Fællesudvalget:
I det afsluttede regnskabsår havde vi i Fællesudvalget, der består af de 9 største grundejerforeningen i kommunen, det sædvanlige årlige møde med repræsentanter for Søllerød Kommune. Der har vi mulighed for af stille spørgsmål af fælles interesse til kommunens repræsentanter og få svar på dem. Der er mulighed for orientering om andre emner en de stillede spørgsmål og der er mulighed for en uformel snak under middagen.
Fællesudvalget er stiftet den 2. oktober 1931, så det er jo en gammel institution, og traditionen med de årlige møder med repræsentanter for Søllerød kommune har også eksisteret i mange år, men jeg ved ikke, hvornår de er startet. Hvad der sker med Fællesudvalget i Rudersdal kommune, når den er en kendsgerning om godt et års tid, ved vi ikke på nuværende tidspunkt.

Afslutning:
Nu har jeg fortalt det meste og det væsentligste af det, bestyrelsen har arbejdet med i det forløbne år, og nogen af vore planer for den kommende tid, og jeg vil gerne takke mine bestyrelseskolleger for et godt samarbejde og for en stor og engageret indsats for Trørød Grundejerforening.