Pumpehuset på Trørød Torv

Trørød
Grundejerforening

Stiftet 1907

streg
Forside Medlem Orientering Links Arkiv Område Vedtægter Bestyrelsen
streg
Formandens beretning ved generalforsamling 2006

Jeg skal på bestyrelsens vegne aflægge beretning for det sidste regnskabsår, der går fra den 1/9 2005 til den 31/8 2006, medlemskontingentet løber dog fra 1/10 2005 til 30/9 2006. Hvis der er noget at berette om fra 1/9 til i dag, vil jeg have det med i min beretning..

Møder:
Vi har afholdt 5 møder i bestyrelsen og 6 møder i kommunikationsudvalget, men det er uden for møderne arbejdet ligger. Først skal møderne forberedes og derefter skal beslutningerne føres ud i livet.

Medlemmer:
Grundejerforeningen havde ved regnskabsårets afslutning 550 medlemmer. Vi har i årets løb været oppe på 553, men der er altid nogle medlemmer, der fraflytter Trørød i årets løb, men vi får så til gengæld også nogle nye medlemmer bl.a. blandt tilflytterne. Når det sidste er muligt, skyldes det, at mange ejendomsmæglere skriver til os, når de får en ejendom i Trørød kommission, og beder om nogle oplysninger. Dem får de, men samtidig beder vi dem meddele os, hvem de nye ejere bliver, og hvornår ejendommen overtages. Det er de ret flinke til, men der er også nogle mæglere, der blot skriver til os og beder os om at notere ejerskifte. Vi har besvaret breve fra 9 ejendomsmæglere og vi har skrevet til 10 tilflyttere. Når vi får oplysning om et ejerskifte sender vi en introduktionsskrivelse til de nye ejere og ønsker dem tillykke med deres nye hus og velkommen til Trørød. Vi vedlægger noget materiale og nogle oplysninger om grundejerforeningen og slutter med at udtrykke håb om, at de har lyst til at blive medlem af Trørød Grundejerforening. Det har givet så godt et resultat, at vi synes, der er ulejligheden værd. Sidste år havde vi 519 medlemmer, så vi har haft en stigning på 31. Det synes vi er ganske pænt og er godt tilfredse med. I al beskedenhed er vi den næststørste grundejerforening i Søllerød Kommune. Jeg mener, Holte grundejerforening har lidt flere medlemmer end os - endnu.

Betalingsservice:
Det er nu 5 år siden, vi etablerede grundejerforeningen som kreditor i BetalingsService. Der er i dag tilmeldt 310 medlemmer, og det er godt 56% af medlemmerne. I tal er det 13 flere end sidste år. Det er ikke mange, men der har også reelt været lukket for tilgang i flere måneder, fordi vort system har været under omlægning, men det vil kassereren komme nærmere ind på.

Hjælp til medlemmer:
Vi har i årets løb haft henvendelse fra medlemmer, der har ønsket hjælp eller gode råd, og det har vi så givet efter bedste evne.

MedlemsOrientering:
I april 2002 sendte vi det første medlemsblad ud til vore medlemmer. Her i september måned udsendte vi blad nr. 16. Som bekendt udsender vi 3 blade om året, og det agter vi også at gøre i det kommende år. Det koster ca. 3.700,- kr. at få et blad produceret og sendt ud. Udgiften dækker porto, papir, tryksværte og så lidt for hæftning. Når det kan gøres for denne pris skyldes det, at vi er så heldige, at vi har Olaf Clausen og Poul Arvedsen, der kan producere sådan et blad og som har lysten og kræfterne til det. Det er også mere fleksibelt, når vi selv står for hele processen. Skal vi en dag have det lavet ude i byen, bliver det både dyrere og mere besværligt.

Information:
Bestyrelsen gør sit bedste for at informere vore medlemmer og omverdenen bedst muligt med de medier, vi har til rådighed ud over medlemsbladet.
Hjemmesiden har i det seneste års tid løbende fået flere aktuelle informationer, og med Carsten Bertrams hjælp og ekspertise synes vi, den har fået et betydeligt løft. Der er ca. 800 om året, der er inde at se på vor hjemmeside.
Udhængsskabet på Trørød Torv har også fået et løft. Det er mere aktuelle oplysninger, der er i skabet nu, og de fornyes løbende, men der har vi formentlig endnu ikke fundet den endelige form.

Fastelavn:
Igen i år var Siestabageren og Trørød Grundejerforening fælles om det traditionsrige arrangement med at slå katten af tønden på Trørød Torv og det gik rigtig godt. Der var ca. 125-130 børn og rigtig mange forældre og bedsteforældre, så der var trængsel foran bageren og på parkeringspladsen foran. Grundejerforeningen havde i år købt en Megafon, fordi det ikke er muligt for os at råbe så stor en forsamling op. Vi havde igen i år købt 4 tønder og fyldt karameller i. Derudover havde vi købt klementiner til børnene. Bageren havde bagt 700 fastelavnsboller og udskænkede både kaffe og saftevand. Der var en god stemning, og flere forældre takkede os for et fint arrangement. Vi er meget glade for det gode samarbejde, vi har med Siestabageren, og det vil vi gerne fortsætte med.

Besøg i Gl. Holte Kirke:
Den 8. oktober var vi på besøg i Gl. Holte Kirke. Da vi henvendte os til sognepræsten Kim Jacobsen, var han meget imødekommende og ville gerne tage imod grundejerforeningens medlemmer. Kim Jacobsen indledte med at fortælle meget spændende om kirken og dens historie, herunder også om det træhus, der var kirke fra 1954 og indtil den nye kirkebygning blev indviet i 1978. Det var en barak, der havde huset Tyske flygtninge efter 2. verdenskrig. I daglig tale blev barakken kaldt "Vorherres lille sommerhus". I starten var den gamle barak anneks til Vedbæk Kirke, men i 1966 blev Gl. Holte et selvstændigt sogn. Kim Jacobsen fortalte også om sognet og dets historie og fortalte meget spændende om den nuværende kirke, der startede med en arkitektkonkurrence, hvori der indkom 235 forslag, som dommerkomiteen skulle vurdere og udvælge en vinder blandt. Vi hørte om kirken og dens indretning og om orgel, altertavle m.v. og om, hvordan det er at være præst i sådan en moderne kirke. Han fortalte også om kirkens mange aktiviteter for børn og unge, og vi så kirkens forskellige faciliteter. Vi havde en meget interessant eftermiddag, men vi kunne godt have ønsket os lidt flere deltagere. Bestyrelsen vil gerne fortsætte med at arrangere sådanne medlemsarrangementer, som vi mener, kan være med til at skabe fællesskab. Vi vil dog gerne have hjælp fra medlemmerne med gode ideer til medlemsarrangementer. Derfor opfordrede vi også i MedlemsOrientering nr. 15 medlemmer, der måtte havde en god ide til et medlemsarrangement, til at kontakte bestyrelsen, men der er ikke nogen, der har fået gode ideer endnu.

Maglemoserenden:
På sidste års generalforsamling omtalte vi kommunens planer for Maglemoserenden. Med de ændringer i den oprindelige plan, der var foretaget, bl.a. med flytning af et overløbsbassin længere ind i mosen, mener vi, at det nu er et godt projekt, der foreligger. Det bliver en gevinst for Trørød med genopretning af Maglemoserenden og med en omlægning af hovedledningen langs Nyvangstien og nedlæggelse af overløbsbassinet. Der er nu vedtaget en udvidelse af projektet, men det kan Vibeke Peschardt nok gøre nærmere rede for, når vi kommer til debatten med kommunens repræsentanter.

NESA’s Kabellægning:
Nesa’s kabellægning vil også blive en gevinst for Trørød. Den oprindelige plan for at påbegynde arbejdet i Trørød var 2007, men som det er fremgået af lokalpressen, er NESA bagefter i forhold til den oprindelige plan, bl.a. på grund af den lange vinter, men også på grund af vanskeligheder med at få det fornødne antal entreprenører til at indhente forsinkelserne. Ifølge NESA’s hjemmeside kommer Trørød først med i 2008 eller senere. NESA afholder et borgermøde, når de går i gang med arbejdet i området, hvor de orienterer om gravearbejdet og om tilslutningen til fibernettet. Vi må væbne os med tålmodighed, men ser frem til kabellægningen således, at en storm ikke længere kan mørkelægge Trørød. Og så får vi jo samtidig en ny flot gadebelysning.

Trafik:
Også i år har bestyrelsen arbejdet meget med trafikproblemerne i Trørød. Gøngehusvej har vi beskæftiget os meget med gennem årene, dels på grund af de mange bilers helt urimelige hastighed, dels på grund af det helt urimelige støjniveau, som den såkaldte partisanbelægning forårsagede. På sidste års generalforsamling fik vi så endelig tilsagn om, at der ville blive lagt en støjsvag belægning på vejen på strækningen med beboelse. Den nye belægning blev lagt på i sommer. Alle er glade for, at det nu er sket, idet den nye belægning dæmper støjproblemet meget. Vi lagde en omtale af den nye belægning på vor hjemmeside samme dag, den var ved at blive lagt på. Men Gøngehusvejs problem er ikke løst med det. Der køres jo stadig hurtigt. Selv om det er en trafikvej, er vi af den opfattelse, at når bilisterne, og der er mange af dem, ikke kan styre foden på speederen, så må de finde sig i trafikdæmpende foranstaltninger. Vi er i løbende kontakt med kommunens Vej- og Park afdeling om trafikproblemerne og hastighederne. Den tid må være forbi, hvor alt skal foregå på bilisternes præmisser. Det gælder også på alle Trørøds andre trafikveje. Hvis politikerne ikke har opfanget, at der er en stigende modstand mod, at bilisterne skal have lov at fræse igennem Trørørd med den hastighed, de har lyst til, så er der noget, der har forbigået deres opmærksomhed. Det værste eksempel, jeg har hørt om, var ved en politikontrol på Trørødvej, hvor der blandt dem, der fik fartbøder, var 2 bilister, der fik klip i kørekortet. De kom fra Espergærde. De var ikke de eneste af dem, der blev stoppet, der kom fra Strandvejen. Det vil sige, at bilister langs Strandvejen kører gennem Trørød med en helt urimelig hastighed for at komme ned på motorvejens 3. spor ved Gl. Holte. Det er jo bekvemt. Der kører over 4.700 biler i døgnet på Kohavevej. På Trørødvej og Frydenlundsvej kører der ca. 2.600. En stor del af dem kører for stærkt. Det skriger jo på hastighedsdæmpende foranstaltninger, der er det eneste, der kan få hastigheden ned på færdselslovens bestemmelse på 50 km/t i bymæssig bebyggelse. På Trørød Torv kan der være problemer med at krydse vejen på grund af hurtigkørende biler, navnlig for ældre mennesker. Når vi cykler i Rundkørslen, er vi somme tider virkelig bange for, at de hurtigkørende biler ikke har i sinde at stoppe. Foruden cyklister og fodgængere, er der også et hensyn at tage til de borgere, der bor langs trafikvejene, hvor der i realiteten er fri hastighed. Med den stadig stigende trafik og stigende hastighed bliver dette problem større og større, hvis ikke der gøres noget effektivt, for at dæmpe hastigheden.
Trygge og sikre skoleveje.
Søllerød Kommune satte i foråret et projekt i gang under ovennævnte overskrift. Det har vi brugt meget tid og mange kræfter på. Det startede med en workshop i Nærum Amtsgynmasium den 20. maj, hvor jeg deltog for Trørød Grundejerforening. Det er ganske vist Sven Herting, der arbejder mest med trafikspørgsmål for grundejerforeningen, men da Sven Herting var i udlandet, da workskoppen fandt sted, deltog jeg for Trørød Grundejerforening. Grundejerforeningen havde en invitation, og vi syntes i bestyrelsen, at vor deltagelse lå i fin forlængelse af vor interesse for og arbejde med trafikspørgsmålene i Trørød. Der blev arbejdet i grupper - 1 gruppe for hver af kommunens skoler, og altså også en gruppe for Trørødskolen. Ingeniørfirmaet Carl Bro var med og kom med en indledning, og noget materiale til grupperne om deres skoleområde som grundlag for arbejdet, men det var kun begyndelsen. Blandt deltagerne fra Trørød blev der nedsat en gruppe af forældre og så mig selv. Den kom til at arbejde under navnet
Trørød Trafikgruppe. Vi har holdt mange møder og har lagt et stort arbejde i at analysere de enkelte veje, og for hver af de berørte veje foreslået, hvad der skal til for at dæmpe trafikhastigheden til de 50 km/t, og for at vejene kan blive sikre og trygge for børnene at cykle på, så de kan cykle til skole i stedet for som i dag at blive kørt i bil. Trørød Skole er Rudersdal Kommunes suverænt største skole med ca. 950 elever, og det er den skole, hvor suverænt flest børn bliver kørt i bil til skole og hentet igen, nemlig hele 43%, og det er formentlig også den eneste skole, hvor alle de primære vejene i skoledistriktet er trafikveje og hvor de 3 mest trafikerede er uden cykelstier. De 43% er godt 400 elever. Der er formentlig skoler i Rudersdal kommune, der kun har 400 elever, så det svarer til, at samtlige elever til en af de skoler bliver kørt til skole. Trafikgruppens forslag blev fremlagt for politikerne på et aftenmøde, men der blev kun afsat 10 minutter til hver skole, og det var for lidt til det omfattende katalog af forslag, Trørødgruppen havde udarbejdet. Derfor blev politikere og embedsmænd inviteret på en hestevognskøretur gennem skoledistriktet, så de kunne se, hvad det er for nogen trafikveje, skolebørnene i Trørød skal færdes på, for at komme i skole. Nu har politikerne vedtaget budgetter for Rudersdal Kommune og bl.a. over de næste 3 år afsat i alt 8 mio. kr. til sikre og trygge skoleveje. Nu må vi håbe, at Trørød, med de stærkt trafikerede og usikrede trafikveje, bliver tilgodeset i forhold hertil. Det kommer jo ikke blot skolebørnene til gode, men også alle andre cyklister og fodgængere. De 8 mio. kr. rækker jo ikke til at sikre alle skolevejene, så vi må håbe, at der bliver bevilget flere midler, når de 8 mio. kr. er brugt.

Dispensationssager:
Vi har i årets løb modtaget 7 dispensationssager fra Byplanafdelingen. De har alle været omtalt i MedlemsOrientering, så dem er der ingen grund til at omtale yderligere.

Byggeri og lokalplan:
Der opføres fra tid til anden byggerier, der er i formel overensstemmelse med lokalplanen, men som vi ikke synes harmonerer med omgivelserne. Når der i et område med lave parcelhuse bliver opført et hus i 2 etager, så harmonerer det ikke med omgivelserne. Vi synes, at Byplanafdelingen burde tage ud at se på omgivelserne og så bruge § 8 i lokalplan 49 mere aktivt. Den siger nemlig, at byggeri skal harmonere med omgivelserne. Der er også en tendens til at bygge mure og opsætte hegn, der ligner fæstningsværker og som ikke er helt i overensstemmelse med kommunens intention om en grøn kommune. Der burde kun være en grøn hæk ud mod vejen i stedet.

Fællesudvalget:
I MedlemsOrientering nr. 16 havde jeg en udførlig orientering om Fællesudvalget. Det eneste jeg vil føje til denne artikel er, at vort sidste møde var i december 2005. Formandsskabet går på skift. I år er det Søllerød, der har formandskabet og dem, der skal arrangere det næste møde.

100 års jubilæum:
Den 5. september 2007 har Trørød Grundejerforening 100 års jubilæum. Det vil blive markeret med udgivelse af et jubilæumsskrift, som museumsinspektør Niels Peter Stilling skriver for os. Det bliver en rigtig flot sag, som I godt kan glæde jer til. Der vil blive holdt en reception fredag den 7. september 2007. Under receptionen vil Niels Peter Stilling komme med et indlæg om jubilæumsskriftet, men alt dette vil blive adviseret senere. Alle de medlemmer, der kommer til receptionen, vil få udleveret et eksemplar af jubilæumsskriftet.

Afslutning:
Hermed vil jeg slutte min beretning. Jeg har omtalt det væsentligste af det, vi har beskæftiget os med i det forløbne år, og jeg vil gerne takke mine bestyrelseskolleger for et godt samarbejde og for en stor og engageret indsats for Trørød Grundejerforening.