Pumpehuset på Trørød Torv

Trørød
Grundejerforening

Stiftet 1907

streg
Forside Medlem Orientering Links Arkiv Område Vedtægter Bestyrelsen
streg
Formandens beretning ved generalforsamling 2007

Jeg skal på bestyrelsens vegne aflægge beretning for det sidste regnskabsår, der går fra den 1/9 2006 til den 31/8 2007. Medlemskontingenterne løber dog fra den 1/10 2006 til den 30/9 2007. Jeg vil naturligvis også omtale relevante begivenheder efter den 31/8, og det vil jeg faktisk starte med, nemlig ved at omtale grundejerforeningens 100 års jubilæum. Vi fejrede jo grundejerforeningens sit 100 års jubilæum ved en velbesøgt reception i Nautilus den 7. september. Vi synes, det forløb godt, og det er der da også mange, der har givet udtryk for. Vi skønner, der har været omkring 250 gæster i løbet af de 3 timer, receptionen varede. Vi er også meget tilfredse med jubilæunsbogen. Vi har jo netop hørt Niels Peter Stilling fortælle meget spændende og engageret om den. Vi har da også fået flere tilkendegivelser fra medlemmer om, at de er begejstrede for bogen, og at det er godt, at Trørøds historie er blevet skrevet. Som bekendt får alle medlemmer bogen gratis, men også de nye medlemmer, vi får i år, vil få bogen tilbudt gratis. Skulle der være nogen tilstede, der ikke er medlem, kan de i pausen henvende sig hos kassereren og indbetale kontingent.

Vi var ved receptionen begunstiget af et flot solskinsvejr. Det havde vi dog ikke selv kunnet planlægge, men ellers har vi lagt et stort arbejde i forberedelserne til jubilæet, både i jubilæumsbogen, i jubilæumsnummeret af MedlemsOrientering, receptionen, og de plakater, der blev hængt op i forretningerne i Trørød og nede ved receptionen. Forretningerne i Trørød, og her hører banken med, var meget villige til at hænge den op. Plakaten hænger endnu i Boghandlerens vindue. Der kan bogen købes for kr. 199,00. Vi kunne godt have tænkt os lidt mere pressedækning af jubilæet og jubilæumsbogen, men det er jo ikke altid som præsten prædiker. Lokalpressen skriver i hvert fald ikke altid det, vi sender til dem. Den første, der omtalte grundejerforeningens jubilæum og jubilæumsbogen, var Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen. I selskabets medlemsblad i september 2007 er der en fin artikel med et billede af bogens bagside. Artiklen er på selskabets eget initiativ og ikke på bestyrelsens. Nu har vi sendt en ny pressemeddelelse om bogen til lokalbladene og Frederiksborg Amtsavis, og det har foreløbig resulteret i en fin artikel med billede af bogens forside i Rudersdal Avis den 19. oktober. Det ser ikke ud til, at vi har den samme goodwill hos Det Grønne Område.

Medlemmer
Ved regnskabsårets afslutning havde vi 576 medlemmer. Vi har været oppe på 583, men der er altid et frafald i årets løb på grund af fraflytning eller dødsfald. Sidste år havde vi 550 medlemmer, så vi har haft en stigning på 26. Sidste år havde vi haft en stigning på 31 medlemmer, så jeg havde nær sagt - det kører for os.

Betalingsservice
Det er nu 6 år siden, grundejerforeningen blev tilsluttet BetalingsService som kreditor. Pr. 1/10 var der 322 medlemmer, der havde tilmeldt sig BS. Sidste år var tallet 310. Grundejerforeningen er glad for denne tilslutning, fordi det letter arbejdet med at registre indbetalingerne. Det er jo lettere, at få 322 på en gang, frem for at få dem enkeltvis.

MedlemsOrientering
I april 2002 sendte vi det første medlemsblad ud til vore medlemmer. Her i august udsendte vi medlemsblad nr. 19, det var jubilæumsnummeret. Vi udsender 3 blade om året, og det håber vi, vi kan blive ved med. Vi har heldigvis et par bestyrelsesmedlemmer, der kan producere disse blade, men der ligger et stort arbejde i at skrive relevante artikler og producere bladene. Nu jeg er ved medlemsbladet kan jeg oplyse, at indkaldelse til generalforsamling med dagsorden fra næste år kun vil blive meddelt i MedlemsOrientering, der så vil udkomme i september måned. Der kommer således ikke en husstandsomdelt indkaldelse, som der er kommet i mange år. Det er blevet for besværligt og for dyrt med postvæsnet, så i år er det nogle bestyrelsesmedlemmer, der har delt dem rundt.

Hjemmesiden
Som bekendt har grundejerforeningen også en hjemmeside, som vi med Carsten Bertrams hjælp søger at gøre så levende og aktuelt som muligt, så den afspejler grundejerforeningens aktiviteter. Der er faktisk rigtig mange, der er inde at se på hjemmesiden. Der er en statistik i systemet, der opsummerer antallet. Det ser ud til, at det i år vil komme til at ligge omkring 900.

Fastelavn
Igen i år var Siestabageren og Trørød Grundejerforening fælles om fastelavnsarrangementet på Trørød Torv, og der var som sædvanlig stor tilslutning. Da der har været en udførlig omtale af arrangementet i MO nr. 18 fra april måned, vil jeg ikke omtale det nærmere her, men det er et arrangement, vi vil fortsætte med.

Trafik
Også i år har Trørød Grundejerforening arbejdet med trafikspørgsmålene. Vi har afgivet høringssvar på den trafikhandlingsplan, Kommunen har udarbejdet og som var i høring. Grundejerforeningens svar kan ses i sin helhed på vor hjemmeside. Vi har blandt flere andre ting gjort opmærksom på den manglende cykelsti på Kohavevej, idet den nuværende cykelbane er utryg og direkte farlig med den trafikmængde, der er ad Kohavevej og den hastighed, der køres med, og så er Kohavevej tilmed skolevej til Kommunens suverænt største skole, Trørødskolen.

Nu ser det ud til, at vi endelig får cykelsti på begge sider af Kohavevej, og det er vi meget glade for. Vi vælger at tro på artiklen i ”Det Grønne Område” den 9. oktober, og ikke på, at det går i glemmebogen igen. Når så cykelstien på Trørødvej bliver forlænget fra skoven gennem Trørød til Rundkørslen, så er vi kommet et godt stykke med at sikre de bløde trafikanter på den strækning. Der er et problem for cyklisterne i Rundkørslen og ved krydsning af vejen fra Rundforbivej til Kohavevej og fra Kohavevej til Trørødvej. Næste skridt bliver så at tvinge de fartglade bilister ned i fart på Trørøds veje, så de overholder færdselslovens bestemmelse om 50 km. i bymæssig bebyggelse. Det gælder ikke kun de veje, jeg lige har omtalt, for også både Rundforbivej og Gøngehusvej har hastigheds problemer, og den smalle Frydenlundsvej har problemer både med hastigheden, men også med at få adskilt de bløde trafikanter fra biltrafikken. Problematiken på Frydenlundsvej er ikke ny for Kommunalbestyrelsen. I april 2003 anmodede Teknik- og Miljøudvalget jo Forvaltningen om at komme med en problemanalyse og løsningsforslag vedrørende Frydenlundsvej som skolevej på strækningen fra Frydenlund Park til Trørød Torv, men det er gået med det ligesom med andre trafikprojekter i Trørød gennem årene, - de ender i glemmebogen. Trørød Grundejerforening vil imidlertid blive ved med at arbejde for at forbedre trafikforholdene i Trørød.

Trørød Trafikgruppe
Grundejerforeningen har også i år deltaget i arbejdet i Trørød Trafikgruppe, der arbejder for sikre og trygge skolevejene. Grundejerforeningen er generelt enig med trafikgruppen om, at trafikforholdene for såvel skolebørn som andre bløde trafikanter, skal forbedres. Vi har i MO nr. 18 fra april måned haft en artikel om emnet, og det har været lagt på hjemmesiden, så jeg vil ikke give det yderligere omtale her.

Dispensationssager
Vi får fra tid til anden dispensationssager til vurdering og eventuel udtalelse. Dem, vi har haft, har været nævnt i MO, så derfor er omtale her unødvendig, men overordnet sigter vi på hensynet til helheden og miljøet.

Byggesager
Når Folk bygger om eller bygger til eller hvad de nu gør, og dem er der flere af rundt omkring i Trørød, så er der desværre en tendens til, at bygherren blokerer både fortov og en del af kørebanen med materialer, somme tider i flere uger, ja i de værste tilfælde i måneder. Og som om det ikke var nok, så står der ofte også en container i flere uger og blokerer halvdelen af vejen, så store vogne på de forholdsvis smalle villaveje bliver nødt til at køre op på modsatte fortov og fuldstændig ødelægge det. Jeg håber, at byplanchefen senere vil svare på om det er lovligt at blokere vejen på den måde. Hvis det ikke er, kan kommunen så ikke, når der gives byggetilladelse, indskærpe, at den slags ikke er tilladt. Da det selvfølgelig ikke kan undgås, at der står en container i korte perioder, bør der gives et påbud om, at bygherren skal reetablere det, der er ødelagt på fortov og vej som følge af byggeriet.

Fællesudvalget
I det sidste medlemsblad, det var jubilæumsnummeret, der blev udsendt i august måned, omtalte jeg ”Fællesudvalget for grundejerforeninger i Søllerød Kommune”, som Trørød Grundejerforening har formandskabet for i år. Jeg vil derfor her blot nævne, at vi endnu ikke er helt færdige med at ændre vedtægterne, der er en forudsætning for, at grundejerforeningerne i Birkerød kan komme med i samarbejdet, men det ser ud til, at vi er ved at nå målet nu. Vi har fået Rudersdal Avis til at skrive en artikel om, at Birkerød grundejerforeninger har mulighed for at komme med i samarbejdet ved at slutte sig sammen. At der så er nogen, der har misforstået artiklen, kan jo næppe undgås. Bl.a. er der en ejerforening, der har henvendt sig. Den var interesseret i billig administration af ejendommen og hjælp til renovering af kloakker. Nu har vi skrevet til de grundejerforeninger, vejlaug m.v., vi har adresser på, Vi har fordelt dem mellem Fællesudvalgets 9 medlemmer, så vi har skrevet til en halv snes stykker hver, så får vi se, hvad der sker.

Afslutning
Jeg vil så hermed slutte min beretning. På visse punkter lidt afkortet, fordi vi havde skrevet om emnet i MO og på hjemmesiden, og så passede det jo også godt med, at vi havde inviteret Niels Peter Stilling til at bruge den første times tid af aftenen. Jeg vil gerne takke mine bestyrelseskolleger for et godt samarbejde og for en stor og engageret indsats for Trørød Grundejerforening.