Pumpehuset på Trørød Torv

Trørød
Grundejerforening

Stiftet 1907

streg
Forside Medlem Orientering Links Arkiv Område Vedtægter Bestyrelsen
streg
Formandens beretning ved generalforsamling 2008

Beretningen følger regnskabsåret 1/9-07 - 31/8-08. Men jeg nævner dog også relevante begivenheder helt frem til nu. Og her vil jeg fortælle om byvandringen i september 2008.

Medlemstallet er stigende således:
   2004/05  519
   2005/06  550
   2006/07  576
   2007/08  596
Ved opkrævning af medlemskontingent vil jeg meget opfordre medlemmerne til melde sig til betalingsservice. Den procedure er en stor hjælp ved registrering af betalingerne. Folk, der har med foreningsarbejde at gøre, ved, hvor meget denne håndsrækning betyder.

MedlemsOrientering. Bladet udkommer tre gange årligt. Det indeholder beretninger om Grundejerforeningens arrangementer, redegørelser for Grundejerforeningens holdninger, informationer om Maglemoseprojektet og andre forhold vedr. Trørød. Endelig rummer bladet billedmateriale fra bl.a. byarkivet. Bladet udarbejdes af vort lille bladudvalg.

Grundejerforeningens hjemmeside bringer aktuelle oplysninger om kommende og afholdte arrangementer, og fungerer samtidigt som arkiv for Grundejerforeningens aktiviteter m.m. Hjemmesiden har informationer til vore medlemmer og andre beboere i Kommunen. Vi prøver at gøre den levende med hyppig opdatering, billeder m.v. "Hits"-statistikken er stigende fra 900 i 2006/07 til 1.300 i 2007/08. Alt dette lykkes dog kun takket Carsten Bertram, som yder stor hjælp med megen ekspertise!

Bestyrelsen modtager ofte henvendelser fra vore medlemmer vedr. lokalplaner, Maglemosen, Frydenlundsvej, m.v.

I beretningsperioden har vi afholdt 6 bestyrelsesmøder. Derudover har vi arbejdet i Arbejdsgrupper om særlige forhold, f.eks. Bladudvalg og et udvalg til behandling af Kommunens høringer om dispensationer, samt et udvalg vedr. forberedelse af byvandringen m.v. Sammenfattende vil jeg sige, at der foregår ganske meget arbejde.

Jubilæumsbogen har vi arvet fra den afgåede formand, Vagn Abrahamsen. Bogen har vakt stor interesse, også udenfor Trørød. Mange medlemmer har fået deres eksemplar. Nogle mangler den dog endnu. Og den kan hentes her lige efter generalforsamlingen i pausen. Ikke-medlemmer kan købe bogen hos Boghandleren på Torvet. Han har udsolgt sin første levering, men der er stadig efterspørgsel.

Afledt af interessen for jubilæumsbogen holdt museumsleder NP Stilling foredrag om bogen ved sidste års generalforsamling. Og i forlængelse heraf har der så været afholdt en egentlig byvandring.

Sammen med Historisk Topografisk Selskab for Søllerød Egnen arrangerede Grundejerforeningen med N.P. Stilling en sådan byvandring i september. Man kan se nærmere om byvandringen i MedlemsOrientering og på hjemmesiden. Arrangementet vakte igen stor interesse, og det blev helt overtegnet. Så vi har besluttet at holde en ny byvandring i foråret 2009.

Grundejerforeningen afholdt er andet vellykket arrangement, nemlig besøget på Frydenlund Slot, hvor slottets ejer Haldor Topsø inviterede til en rundtur i parken. Besøget foregik i det mest strålende solskin, og man kan se nærmere på hjemmesiden og i MedlemsOrienteringen. Besøget afsluttedes med nogle af Frydenlunds dejlige æbledrikke.

Det tredie af Grundejerforeningens arrangementer var den traditionelle tøndeslagning til Fastelavn på Torvet. Siesta Bageriet serverede dejlige fastelavnsboller, og der deltog mange hundrede børn og endnu flere voksne. Også her vil jeg henvise til MedlemsOrientering og hjemmeside.

Kontakten til Kommunen er vigtig for Grundejerforeningen og dens medlemmer. Sammen med Kommunen er vi nu ved udvikle en kontaktform, der skal bestå i orienteringsmøder med repræsentanter for Kommunens forvaltning. Vi håber her ved drøftelser og informationsudveksling at kunne afklare en række problemer, forhindre at problemerne overhovedet opstår, samarbejde om at finde gode løsninger m.v. Der kan være tale om trafikproblemer, Trørød Torv, Kohavevej, Lokalplaner og meget andet.

Trørød Grundejerforeninger medlem af Fællesudvalget af Grundejerforeninger, hvor alle større grundejerforeninger i Søllerød mødes med Borgmester, Teknik- og Miljøudvalgs formand, Byplansudvalgs formand m.fl. for at drøfte emner af fælles interesser. For tiden arbejder dette udvalg med at inddrage grundejerforeninger for Birkerød.
Vi har også kontakt til Grundejerforeningen for Nærum om fællesproblemer.

Vi har haft nogle drøftelser med Haveforeningen Majsletten bl.a. om opretholdelse af et harmonisk miljø i den del af Trørød.

Vi har løbende kontakt til DONG om nedgravning af kabler.

Endelig modtog vi en henvendelse fra en nystartet Grundejerforening i Køge-området, som bad om gode råd for Grundejerforeninger og etablering af hjemmeside. Man havde set vor hjemmeside, og fundet den spændende.

Bestyrelsen har i det forløbne år arbejdet med en række emner.

Rudersdal Kommune sender ganske ofte sager om dispensationsansøgning fra lokalplan og Bygningsreglement til udtalelse hos Grundejerforeningen. Vi har et lille udvalg med medlemmer af bestyrelsen, men også arkitekt Thorkel Dahl, som tager sig af disse sager. Det drejer sig ofte om tilbygninger, carporte, udhuse. Vi går objektivt ind i sagerne og prøver at belyse dem med vort lokalkendskab og andre synsvinkler, end Kommunen normalt kan anlægge. Vor holdning er: Lokalplanernes intentioner og miljøets karakter skal fastholdes bedst muligt. F.eks. ser man tilløb til, at der bygges mindre fæstninger omkring en ejendom og høje mure for at beskytte mod trafikgener.

Den samme holdning gælder også nybygninger og tilbygninger, hvor det er væsentligt at vurdere, om disse ændringer ikke forandrer områdets nuværende harmoniske præg.

Hvad angår trafik, har vi igennem årrække slået til lyd for sikring af forholdene for cyklister på Trørødvej, og det er nu gennemført! Det vil vi gerne takke Kommunalbestyrelsen for. Anlægget fungerer med indsnævring ved indkørslen til Trørød. Det har en meget god virkning, og kunne evt. udbygges med byport/markering af en art af indkørslen til Trørød. Og anlægget kunne danne forbillede for indkørslen til Trørød ad Rundforbivej, og for Frydenlundsvej og Gøngehusvej , hvor der også køres alt for stærkt. I den sammenhæng har vi også arbejdet meget med Kohavevej.

Grundejerforeningen har også fulgt udviklingen om Maglemoseprojektet. Da vi fik indtryk af, at vore medlemmer havde brug for yderligere information, bragte vi en redegørelse i sidste nummer af MedlemsOrientering.

Vi har sendt vor udtalelse om Kommunens Planstrategi, dvs. Rudersdal Kommunes strategi for de kommende års udvikling med sigte mod den kommende revision af Kommuneplanen. I vor udtalelse til Kommunen har vi bl.a. lagt vægt på sikre veje og stier for bløde trafikanter. Derved opmuntres borgerne til at tage cyklen eller gå til fods. Vi slog til lyd for bibeholdelse af et harmonisk præg i de enkelte lokalområder. Og endelig var vi glade for, at Kommunen på denne måde inddrog borgerne i arbejdsprocessen.

Larmen fra Helsingørmotorvejen generer stadig mange borgere i Trørød, der daglig kan høre støjen fra motorvejen. Rudersdal Kommune opfordres til at følge tidligere løfte om at bidrage til en begrænsning af støjen. Sænkning af støjniveauet er en væsentlig del af et sundt og godt klima, jf. Kommunens nye sundhedspolitik!

Lokalsamfundet/områdets kultur og historie har også haft vor opmærksomhed. Vi finder det vigtigt at informere om Trørøds kulturelle værdier og historie. Nytilflyttere kan få et indtryk af Trørøds fortid og værdier; - ældre medborgere kan mindes om, hvordan byen engang så ud. Gennem jubilæumsbogen om Trørøds historie, byvandring og besøg på Frydenlund prøver vi at fastholde denne bevidsthed om byens værdier. Denne holdning ligger også bag de billeder fra tidligere tider i Trørød, som vi bringer i MedlemsOrientering.

Til slut vil jeg gerne takke hele bestyrelsen og vore støtter for et stort og fornemt arbejde for Grundejerforeningen.

Sven Herting
21. oktober 2008