Pumpehuset på Trørød Torv Trørød Grundejerforening
Stiftet 1907
streg
Forside Medlem Orientering Links Arkiv Område Vedtægter Bestyrelsen
streg
2013
Generalforsamling indkaldelse
og
ændringsforslag
 
 
 

Trørød Grundejerforening
indkalder til
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
torsdag den 28. november 2013 kl. 19.00
First Hotel Marina*), Vedbæk Strandvej 391
Dagsorden:
 1. Valg af dirigent

 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år (vil foreligge i skriftlig form)

 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab, herunder fastsættelse af kontingent

 4. Forslag fra bestyrelsen
  1. Forslag om ændring af Grundejerforeningens vedtægt, jvf. særligt notat.
  2. Bestyrelsen vil som særligt punkt forelægge den plan for et nyt Trørød Torv, som vi har arbejdet på i nogen tid. Denne plan ønsker vi at drøfte med foreningens medlemmer.

 5. Forslag fra medlemmer til beslutning (skal være formanden i hænde senest 15/10; frist ændret med udskydelsen af datoen for generalforsamlingens afholdelse)

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og revisorsuppleant
  1. Bestyrelsesmedlemmer: På valg for en toårig periode er Suzanne Gravesen og Knud Bagge. Begge er villige til genvalg.
  2. Revisor: På valg er Hans Henrik Bloksgaard. Villig til genvalg.
  3. Revisorsuppleant: På valg er Viki Larsen. Villig til genvalg.

 7. Emner fra medlemmerne til drøftelse (skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen)

 8. Eventuelt

Grundejerforeningen opfordrer interesserede til at deltage i foreningens arbejde til gavn for et endnu dejligere og mere trafiksikkert Trørød.

Efter generalforsamlingen vil der være mulighed for at stille spørgsmål til repræsentanter for Rudersdal Kommune.

Trørød Grundejerforening er vært for et let traktement efter generalforsamlingen.

*) Bemærk Parkeringsbillet udleveres gratis til deltagerne. Spørg i hotellets reception
Bestyrelsen
 
 
Forslag til vedtægtsændring
Trørød Grundejerforenings bestyrelse foreslår følgende ændringer af vedtægternes § 5.

Bestemmelsen om, at "Generalforsamlingen afholdes hvert år i oktober måned" erstattes af formuleringen: "Generalforsamlingen afholdes hvert år i oktober eller november måned".

Bestemmelsen om indkaldelse af den ordinære generalforsamling "Indkaldelsen offentliggøres endvidere i lokalpressen" udgår, da lokalpressen ikke længere har den kalender over arrangementer, hvor indkaldelsen tidligere blev bragt.

Bestemmelsen om forslag fra medlemmer "Forslagene skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. august." erstattes af formuleringen: "Forslagene skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse."

Bestemmelsen om valg. "Der vælges revisor og revisorsuppleant hvert år", erstattes af: "Der vælges revisor og revisorsuppleant for to år". Disse valg bringes derved på linje med generalforsamlingens øvrige valg.