Pumpehuset på Trørød Torv Trørød Grundejerforening
Stiftet 1907
Forside Medlem MedlemsOrientering Links Arkiv Område Vedtægter mm Bestyrelsen
 
2021
Generalforsamling indkaldelse

Trørød Grundejerforening
indkalder til
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
torsdag den 25. november 2021 kl. 19.30
på Kulturcenter Mariehøj, Per Kirkeby salen
Øverødvej 246B, 2840 Holte

DAGSORDEN (i henhold til de nye vedtægter):
 1. Valg af dirigent.

 2. Valg af referent.

 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse.

 4. Foreningens regnskab til godkendelse, præsentation af budget og fastsættelse af kontingent.

 5. Forslag fra bestyrelsen.
  Bestyrelsen foreslår følgende vedr. vedtægternes §8:
  Bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om, at godkende afvigelsen fra vedtægternes §8 under forudsætning af, at afvigelsen korrigeres inden for to regnskabsår, dvs. inden 31. august 2023. Ellers nedsættes kontingentet for året efter.
  Baggrunden er de sidste to års Corona-relaterede begrænsninger der bl.a. har medført, at budgettet til arrangementer ikke har kunnet bruges. Det har medført at foreningens egenkapital utilsigtet er blevet for stor.

 6. Indkomne forslag fra medlemmer til beslutning på generalforsamlingen.
  Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.
  Der er 3 bestyrelsesposter, 3 suppleanter og 2 revisorposter på valg.
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
   På valg er Carsten Thaarup, Lene Lone Pedersen og Dennis Schwartz-Knap.
   Carsten Thaarup ønsker ikke genvalg.
   Elena Markova Kappel ønsker at udtræde af bestyrelsen.
  2. Valg af suppleanter for 1 år. Marie Raavig er villig til genvalg.
  3. Valg af 2 revisorer.

 8. Emner, der af medlemmer alene ønskes drøftet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

 9. Eventuelt.
Endelig dagsorden vil ligge på grundejerforeningens hjemmeside www.trørød.dk senest 10 dage før generalforsamlingen.

Kl. 18:00 inden generalforsamlingen vil vores tidligere formand, Sven Herting, fortælle om sine mange år i foreningen med sejre og opgaver, der udestår. Samtidig bliver der lejlighed til at sige tak til Sven for 26 års indsats for foreningen. Der vil blive serveret snacks og drikke.

Der er intet traktement efter generalforsamlingen, ligesom muligheden for at stille spørgsmål til repræsentanter for Rudersdal Kommune er udeladt, da der lige har været kommunalvalg.

Trørød Grundejerforenings bestyrelse
Carsten Thaarup, formand, Folesletten 24, Trørød, 2950 Vedbæk, Tlf. 40 57 67 81
Svend Heidam Christensen, kasserer
René Moss, Lene Lone Pedersen, Dennis Schwartz-Knap, Elena Markova Kappel
Marie Raavig, suppleant
Hans Henrik Bloksgaard, revisor, Viki Larsen, revisorsuppleant