Pumpehuset på Trørød Torv

Trørød
Grundejerforening

Stiftet 1907

streg
streg

Nyhedsbrev
august 2001
årgang 1 nr. 2
 
Indhold (klik på linien)
Kohavevej
Trørød Grundejerforening er på Internettet
Fartmåler/fartviser
Bestyrelsesmøde 21. august 2001
Formandens Klumme: Faste hegn mod vej
Informations- og debatmøde 3. maj 2001
Forslag til nye arrangementer
Vælgermøde 8. november 2001 på Trørødskolen
Kommende aktiviteter

Kohavevej

I løbet af foråret og sommeren er der sket meget i sagen om Kohavevej, men der er desværre ikke tilstrækkelig støtte til beboerne og brugerne i kampen for øget tryghed og mindre støj.

Trørød Grundejerforening har på beboernes vegne gentagne gange fremført ønsker om:

 • cykelstier i begge sider,
 • fartdæmpende foranstaltninger,
 • støjdæmpende vejbelægning.

På baggrund af Trørød Grundejerforenings møder med kommunens repræsentanter, underskriftindsamlinger ved Grundejerforeningen Ellekrogen og forældrene i børnehaven fremsatte Teknik- og Miljøudvalget et forslag, der bl.a. omfattede ca. 200 meter mere cykelsti og fem indsnævringer af kørebanen. Forslaget blev vedtaget med et lille flertal, men blev samtidig opløftet til behandling i Kommunalbestyrelsen.

I Kommunalbestyrelsen fandt man at forslaget var i modstrid med Trafik- og miljøhandlingsplanen. Det blev vedtaget at drøfte en eventuel revision af Trafik- og miljøhandlingsplanen og at udsætte sagen til januar 2002. Her vil også blive foretaget en analyse af Trørødskolens skoleveje.

Det oprindelige forslag bortfaldt dermed og sammen med det også forslaget om mere cykelsti.

Et slag er tabt, men der er tid til at vinde et nyt.
cb

Trørød Grundejerforening er på Internettet

Grundejerforeningen vil gerne informere medlemmerne om sine aktiviteter.

I mange år har foreningen udsendt nyhedsbreve med postvæsenet. Omkostningerne har sat en naturlig grænse for antallet. Siden efteråret har foreningen haft mulighed for at opsætte nyhedsbreve i udhængsskabet på Trørød Torv. Pladsen er stillet tilrådighed af Vedbæk Menighedsråd.

Fremover vil man også kunne finde information fra grundejerforeningen på Internettet.

På adressen www.troeroed.dk findes:

 • grundejerforeningens vedtægter,
 • bestyrelsens sammensætning,
 • mulighed for indmeldelse,
 • invitationer og indkaldelser til møder,
 • referater,
 • oplysninger om løbende sager,
 • links til andre internet-adresser,
 • tilmelding til nyhedsbrev via e-mail,
 • oplysninger af interesse for lokalområdet.

Man kan skrive til foreningen på adressen: post@troeroed.dk.

Vi ser frem til en frugtbar dialog med medlemmerne.
cb

Fartmåler/fartviser

Tirsdag den 15. maj 2001 blev den fartmåler indviet, som Trørød Grundejerforening har været med til at anskaffe sammen med 6 af de øvrige store grundejerforeninger i Søllerød Kommune. Det er kommunen, der skal servicere den, d.v.s. vedligeholde den og flytte den rundt på de mest trafik- og hastighedsbelastede veje i de 7 grundejerforeningers områder, så vi ser frem til at få den også i vores område.
va

Bestyrelsesmøde 21. august 2001

Nu er grundejerforeningens sommerferie overstået og vi har holdt det første bestyrelsesmøde.

Succeskriterier og indsatsområder
Som en del af ovennævnte opgaver har vi lavet et spørgeskema, som bliver udsendt til en del medlemmer af foreningen for at høre deres mening om foreningen og dens arbejde. Alle besvarelser er anonyme, og resultaterne vil indgå i det videre arbejde med fastlæggelse af vores indsatsområder.

Resultatet regner vi med at have klar til generalforsamlingen.

Medlemstal
Foreningen har p.t. 498 medlemmer.

Kohavevej
Se mere uddybende status senere i nyhedsbrevet.

Trafik, generelt
Vi er meget opmærksomme på trafikspørgsmål, og da Søllerød kommune deltager i miljøtrafikugen i september vil vi gøre hvad vi kan for at gøre vores synspunkter gældende.

Endvidere skal Trafik- og miljøhandlingsplanen op til revurdering og dér vil vi sørge for at sætte vores fingeraftryk.

Kommunikationsudvalget
Møder afholdt 14. juni og 16. august. Væsentligste emner var forberedelse af generalforsamlingen i oktober, evalueringen af årsagerne til det yderst skuffende fremmøde på temamødet om "Dig og din ejendom" d. 3. maj, samt det planlagte vælgermøde 8. november.

Til generalforsamlingen er der en lang række forskellige aktiviteter, der alle skal gennemføres i den rigtige orden. Derfor har vi lavet en liste, som heldigvis kan genbruges fra sidste år, naturligvis med visse ændringer.

Temamødet d. 3. maj, som også er omtalt andetsteds, havde alt for få deltagere. I kommunikationsudvalget har vi i hvert fald draget den lære, at uanset mødets meget relevante indhold holder man ikke møde på den første rigtige sommeraften i året, endvidere at alt for få læser opslag i lokalaviserne og lokalområdet om sådanne arrangementer. Derfor må vi finde veje til bedre at komme igennem til flere medlemmer. Endvidere må møder kun holdes i november, januar og februar.

Og så giver vi naturligvis ikke op. Den 8. november arrangerer vi vælgermøde, som omtales andetsteds i nyhedsbrevet.

Trørød Torv
Der ser herrens ud på Trørød Torv. Grundejerforeningen har flere gange forsøgt at få specielt udlejeren i tale - uden noget resultat overhovedet. Så nu tager vi kraftigere fat. På næste møde i kommunens Teknik- og miljøudvalg vil netop Trørød Torv være på dagsordenen. Bestyrelsen vil inden dette møde rette en kraftig appel til udvalget om at sørge for, at centrum i vores bydel får det attraktive udseende, som har manglet alt for længe. Det er simpelthen en skændsel i øjeblikket. Vi ved, at kommunen har gjort noget allerede, men vi behøver deres medvirken til at få udlejeren til at også at gøre noget i sagen.

Den midlertidige 3-måneders prøveperiode, hvor affaldscontaineren blev fjernet fra Trørød Torv er blevet forlænget til resten af året.

Kontingentopkrævning
På grund af de stigende gebyrer ved betaling af indbetalingskort er vi begyndt at planlægge opkrævning via BetalingsService, som alle er fortrolige med. Og det er gratis for medlemmerne. Desværre kan det ikke nås inden næste opkrævning i september, men alle vil alligevel i løbet af efteråret/vinteren modtage et brev med opfordring til at betale via BetalingsService.

Og samtidig vil det lette foreningens administration.
ct

Formandens Klumme

Faste hegn mod vej

Det er 3 år siden Søllerød Kommune startede sine bestræbelser for at få lovliggjort faste hegn mod vej.

De 9 store grundejerforeninger i kommunen, også Trørød Grundejerforening, opfordrede Søllerød Kommune til at tage fat på dette problem, fordi der de senere år var opsat så mange faste hegn direkte i skel, at kommunen var ved at miste sit grønne præg.

Mange har fået påbud om at lovliggøre deres hegn, enkelte har fået dispensation af forskellige grunde, medens flere har fået afslag på deres ansøgning om dispensation for lovliggørelsen.

Trørød Grundejerforening er blevet beskyldt for at have angivet grundejere med hegn i skel. Der er ikke korrekt, Søllerød Kommune vedtager lokalplaner, administrerer den og fører lokalt tilsyn.

Det har vi intet haft med at gøre.

Når dette er sagt, vil jeg gerne tilføje, at Trørød Grundejerforening står ved vores medansvar for, at arbejdet med lovliggørelse af hegn blev startet, og vi ser med tilfredshed på, at vort kønne Trørød bevarer sit grønne præg.

Vagn Abrahamsen

Informations- og debatmøde 3. maj 2001

Grundejerforeningen havde ved opslag i forretninger i Trørød, Nærum, Holte, og i opslagstavlen på Trørød Torv samt ved opslag rundt omkring på Torvet inviteret til møde med Realmæglerne Søllerød og en lokal advokat med så aktuelle emner som

 • op- og nedkonvertering
 • flexlån/rentetilpasningslån
 • nedsparingslån
 • ejendomsmarkedets udvikling i den nærmeste fremtid
 • arveforskud, testamente og særeje.

Alle emner blev behandlet objektivt og professionelt af advokat Jytte Holm-Larsen fra Advokathuset i Holte og ejendomsmægler Jesper Nielsen, Realmæglerne Søllerød.

Desværre var deltagerantallet skuffende lavt, så grundejerforeningen overvejer nu, hvordan vi får vore medlemmer i tale, idet vi gerne vil i en tættere dialog med grundejerne i Trørød.
va

Forslag til nye arrangementer

I bestyrelsen arbejder vi en del på at finde emner, der har vore medlemmers interesse.

Emner, der ville være egnede til et arrangement i grundejerforeningens regi, fx vort seneste temamøde 03.05 "Om dig og din ejendom".

Hvis du som medlem har en god idé til et interessant arrangement hører vi meget gerne fra dig!

Ring eller skriv til vores formand:

Vagn Abrahamsen
Troldager 10 - 2950 Vedbæk
tlf.: 4589 0867
eller til vores e-mailadresse:post@troeroed.dk
hoc

Vælgermøde 8. november 2001 på Trørødskolen

Det er jo valgår og kommunalbestyrelserne er mildere stemt end på andre tider. Det vil vi da gerne høre noget mere om, og derfor har vi arrangeret et gammeldags vælgermøde på Trørødskolen, Musisk Rum den 8. november 2001 kl. 19.30.

Der bliver deltagelse af fremtrædende repræsentanter fra alle de lister, som har et bud på, hvordan vores fremtid skal formes de næste fire år.

'Slaget' vil blive ledet af en professionel ordstyrer, som vil hjælpe til med at få en aften i stand, hvor den hurtige dialog er i forgrunden, og hvor partierne vil kunne fremkomme med deres løfter om fremtiden. Endvidere vil der blive god plads til at stille spørgsmål fra salen.

Fokus bliver på Trørød, Søllerød og Københavns Amt i nævnte rækkefølge.

Vi har også udvalgt nogle temaer, der kan diskuteres, nemlig børn/unge, ældre, trafik, bolig, miljø, skat samt andre emner, der er aktuelle i den kommunalpolitiske debat.

Vi regner med, at der vil dukke rigtig mange op og være med til at skabe en livlig og underholdende aften.

Og da tidspunktet ligger tæt på selve valgdatoen 20. november, er vi overbeviste om, at deltagerne i panelet vil være af en støbning, der har stor gennemslagskraft i en hektisk paneldebat, hvor der kan være op til 400 tilhørere.

De nærmere detaljer, herunder deltagerne i panelet, vil blive offentliggjort senere i lokalaviserne, i vores opslagstavle, på vores hjemmeside etc.

Men tidspunktet ligger fast !
ct

Kommende aktiviteter

24. september 2001
Bestyrelsesmøde

9. oktober 2001
Generalforsamling på Mariehøj Centret

18. oktober 2001
Bestyrelsesmøde

8. november 2001
Vælgermøde på Trørødskolen

20. november 2001
Kommunalvalg