Pumpehuset på Trørød Torv Trørød
Grundejerforening
Stiftet 1907
streg
Forside Medlem Orientering Links Arkiv Område Vedtægter Bestyrelsen
streg
General- forsamling 2003 med efterfølgende debat

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tid og sted: Tirsdag den 21-10-2003 kl. 19.30 på Mariehøjcentret.

Til stede var: ca. 40 medlemmer samt bestyrelsen. Desuden var fra Søllerød Kommune mødt Borgmester Erik Fabrin, Direktør Carl Steen Berggren, Byplanschef Kaj Sørensen. Senere mødte også Anne-Marie Wivel og Vibeke Peschardt.

Pkt. 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningens formand Vagn Abrahamsen foreslog Carsten Thaarup, som blev valgt uden modkandidat.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Et medlem anførte dog ikke at have modtaget den postomdelte indkaldelse, idet hun havde frabedt sig postomdelte reklamer etc. Denne mangel vil bestyrelsen gå videre med.

Pkt. 2. Bestyrelsens beretning.

Grundejerforenigens formand Vagn Abrahamsen forelagde herefter bestyrelsens beretning for det forgangne år (jvf. skriftlige udgave.). Der var ingen bemærkninger til beretningen, og dirigenten kunne derfor konstatere, at generalforsamlingen havde godkendt beretningen.

Pkt. 3. Fremlæggelse af regnskab og fastsættelse af kontingent.

Grundejerforeningens kasserer, Jørgen Andersen, fremlagde regnskabet, som forelå i skriftlig form. Efter at nogle tekniske trykfejl i materialet var blevet rettet, godkendte generalforsamlingen regnskabet. Kontingentet blev fastsat til 100 kr. årligt.

Pkt. 4. Forslag fra bestyrelsen.

Bestyrelsen havde ingen forslag.

Pkt. 5. Forslag fra medlemmerne til beslutning.

Der forelå ingen beslutningsforslag.

Pkt. 6. Valg.

  1. Bestyrelsen. Nicolai Bech og Sven Herting blev genvalgt. Poul Arvedsen blev nyvalgt.
  2. Suppleanter til bestyrelsen. Her valgtes H. O. Clausen, Svend Møller og Henrik Pedersen (Langagerevej 7 b).
  3. Revisor. Ib Gad Hansen genvalgtes.
  4. Revisorsuppleant. Viki Larsen genvalgtes.

Pkt. 7. Emner til drøftelse.

Her var ingen emner til drøftelse.

Pkt. 8. Eventuelt.

Ib Gad Hansen rejste problemet med, at der kørtes med for store hastigheder på Bueager, hvilket vanskeliggjorde udkørsel fra Troldager. Dirigenten henviste dette spørgsmål til den efterfølgende drøftelse med kommunalpolitikerne.

Hr. Mikkelsen roste Grundejerforeningens arrangement vedr. Motorvjen og støjvold, og han spurgte, hvad der videre skete i sagen. Hertil redegjorde Nicolai Bech for sagens stade og oplyste, at Grundejerforeningen nu havde nedsat en aktionsgruppe, der for tiden arbejdede med sit kommissorium.

Bente Larsen fra Rundforbivej 45 ønskede hastighedsdæmpning på Rundforbivej.

Viki Larsen spurgte til planer om at anvende byggeri på nogle industrigrunde til boligformål.

De to sidste spørgsmål henviste dirigenten til den efterfølgende debat med kommunalpolitikerne.

Herefter konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var afsluttet.

Vagn Abrahamsen sluttede med at udtale en varm tak til Carsten Thaarup for hans store og fine indsats for Grundejerforeningen igennem 9 år, og han påpegede den store betydning, som denne indsats havde haft for Grundejerforeningens udvikling. (Carsten Thaarup forlader nu Grundejerforeningens bestyrelsesarbejde.)

Debat med de fremmødte politikere

Under den efterfølgende debat med kommunalbestyrelsens repræsentanter svarede Vibeke Peschardt indledningsvis på spørgsmålet om udkørsel fra Troldager, idet hun opfordrede til at være mest mulig påpasselig, samtidigt med at hun lovede at give oplysningerne videre til Politiet, der skal holde øje med, at trafikreglerne overholdes.

Endvidere oplyste VP, at kommunen i sagen om afbrænding af haveaffald ikke ville vedtage et forbud.

Svend Møller og Ellen Andersen rejste spørgsmålet om de private fællesveje og kommunens serviceordning. Hertil svarede Carl Steen Berggren og opfordrede til, at så mange veje som muligt tilsluttede sig Kommunens serviceordning.

H.O.Clausen rejste spørgsmålet om renholdelse af Gæslingestien for den vejstrækning, som ligger bagved Værkstedsskole. Borgmesteren lovede at undersøge forholdet.

Anne-Marie Wivel oplyste, at kommunen ville være opmærksom på, at de nævnte industrigrunde ikke ville blive anvendt til boligformål.

En beboer på Gøngehusvej klagede over trafikstøjen. Hertil svarede Vibeke Peschardt, at der jo er tale om en trafikvej, hvorfor man nok må se i øjnene, at der ikke kan gøres noget ved problemerne.

Borgmesteren tilføjede, at regeringen har planer om en opstramning i behandlingen af fartoverskridelser, og at han forventede, at denne lov ville afhjælpe problemerne.

Tom Christensen efterlyste bump, dobbeltlinier, og ny belægning m.m. på Gøngehusvej.

En beboer fra Ellekrogen rejste spørgsmålet om vedligeholdelse af nogle af kommunen erhvervede huse på Kohavevej. Hertil oplyste Borgmesteren, at der var problemer med vedligeholdelsen af disse huse.

Vibeke Peschardt oplyste, at der ikke er planer om at forny belægning på Gøngehusvej foreløbigt. Endvidere oplyste hun, at dobbeltstribe på Gøngehusvej ikke var nogen mulighed. Man kunne overveje en bedre skiltning på vejen.

Jørgen Andersen rejste spørgsmålet om cyklestier på Frydenlundsvej. Hertil oplystes det fra kommunen, at Frydenlundsvej vil blive asfalteret til foråret. Men der kan ikke anlægges cykelstier, da det vil kræve ekspropriationer

Jørgen Andersen spurgte endvidere til vedligeholdelsen af Kratmosevej. Hertil oplyste Vibeke Peschardt,at der ikke var planer om at foranledige en opretning af vejen i år. Berggren oplyste, at enhver kan kræve afholdt vejsyn. Endvidere at kommunerne plejede at reparere huller i vejene også på private fællesveje.

En beboer fra kvarteret omkring Gøngehusvej anførte, at der burde anlægges bump ved Trørødkollegiet.

Vibeke Peschardt oplyste om Gøngehusvej, at der var planer om at anlægge en rundkørsel ved Henriksholms Allé. Bump kan til gengæld kun helt undtagelsesvist komme på tale. Borgmesteren tilføjede, at man ikke kunne lave forskelsbehandling, da alle kommunens trafikveje skal behandles ens.

Nicolai Bech spurgte om kommunens holdning til initiativerne vedr. Motorvejen og støjvold.

Hertil svarede Borgmesteren, at man havde registreret en langt større trafikmængde og støjgener, end oprindeligt forudset. Man kunne endvidere forvente en 6-sporet motorvej; men man kunne nok ikke gå ud fra, at regeringen ville gå ind i finansieringen af en støjvold. Og han forudså nu forskellige muligheder for arbejdet med en støjvold.

  1. Kommunalbestyrelsen hjælper med at skaffe den fornødne offentlige finansiering
  2. Hvis Kommunen ikke kunne hjælpe med finansieringen, så ville Kommunen dog hjælpe med løsningen af administrative problemer ved at indhente nødvendige tilladelse, udredning af rettigheder o.lign.

Borgmesteren anførte, at man senest 2012 måtte forvente en udvidelse af Motorvejen. Endvidere vil Kommunen engagere sig meget i denne sags løsning, og Kommunen ville gerne medvirke i den ovennævnte aktionskomité.

Mødet sluttede ca. 22.00