Pumpehuset på Trørød Torv Trørød
Grundejerforening
Stiftet 1907
streg
Forside Medlem Orientering Links Arkiv Område Vedtægter Bestyrelsen
streg
General- forsamling 2004 med efterfølgende debat
 
Klik her for hente referatet som PDF-fil

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tid og sted: Tirsdag den 26-10-2004 kl. 19.30 på Mariehøjcentret.

Velkomst ved Vagn Abrahamsen, formand.

Præsentation af den siddende bestyrelse + suppleanter og Kommunikationsudvalgets medlemmer

Fremmøde: 51 medlemmer, Carl S. Berggreen og Anne-Marie Wivel, Bestyrelsen ( - SH ).

1.

Carsten Thaarup blev valgt med applaus. Konstaterede generalforsamlingens lovlige indvarsling. Ingen indsigelser.

2.

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning for det forløbne år (1/9-2003 - 31/8-2004)(se bilag A) og takkede bestyrelsen for dens store arbejdsindsats.

Kommentarer til beretningen:

Tage H. Mikkelsen: Indledte med generelle betragtninger refererende til de nyeste undersøgelser om støjens negative indflydelse på helbred og velbefindende. Det høje dB niveau kan let i de kommende år få negative påvirkninger også på ejendomspriserne i området.

Støjvold, støjafskærmning blev påpeget med den sidstnævnte som den rigtige løsning på stedet.

Der var en kraftig opfordring til bestyrelsen om at genoptage arbejdet med sagen, arbejde på finansiering/medfinansiering af projektet.

Jørgen Halberg: Støjberegninger foreligger nu. Målt 50 – 55 dB i gennemsnit. 200 parceller ligger antagelig i farezonen. Større hastighed > større trafikbelastning > større støjgener. Udvikling gennem de seneste år fra 40.000 til 75.000 biler i døgnet.

Kabellægning er vedtaget på østsiden i 1,2 meters dybde. Afstået fra jordvold. Støjskærm er løsningen.

Det lykkedes for 10 år siden at få manifesteret interesse og skaffet økonomisk startkapital , så opfordringen til bestyrelsen var – op på barrikaderne !

Mikael Pahl: Anså støjgenerne som et stadigt stigende problem. Det er vigtigt at vurdere, hvor målingerne foretages, tidspunkt m.v..

Tom Christiansen: Kunne ikke erindre at støjproblematikken havde været oppe på Vedbæk Villaparks generalforsamling i denne omgang. Trørød Grundejerforenings oplæg/opfordring havde ikke været kommunikeret ud til de forskellige grundejerforeningers bestyrelser og sendt ud til Trørød Grundejerforenings medlemmer!

Nicolai Bech: Glædeligt at der nu var kommet hul til Vejdirektoratet efter flere henvendelser. Trørød Grundejerforenings ideer/oplæg har været forsøgt kommunikeret til div. grundejerforeninger og Nicolai Bech vil gerne under de nye forudsætninger give medlemmerne tilsagn om rådgivning. Tilsagn om faglig støtte til at komme videre – men ikke som udfarende banebryder.

Viki Larsen: Flovt at det er Trørød Grundejerforening, der skal gøre arbejdet alene hver gang for de andre berørte grundejerforeninger.

Knud Bagge: Bestyrelsens beretning bringes på Hjemmesiden i sin helhed? Ja, CB nikkede på formandens henvendelse.

Hybridnettet blev glemt i den mundtlige fremlæggelse. VA gjorde det godt igen.

Beretningen blev vedtaget med megen applaus.

3.

Jørgen Andersen, kasserer fremlagde det reviderede regnskab. (Se bilag B).

Næste års kontingent foreligger uændret som 100 kr.

Til grund herfor lå en budgetskitse med jubilæumsskrift ( 60 – 80.000 kr.) fest for medlemmerne (2007) og nært forestående investering i udskiftning af EDB udstyr.

Ingen kommentarer fra salen.

Vedtaget med applaus.

4.

Ingen forslag fra bestyrelsen.

5.

Ingen forslag fra medlemmerne til beslutning.

6.

6.1. På valg til bestyrelsen Vagn Abrahamsen, Mogens Palvad, Jørgen Andersen. Valgt med applaus.

6.2. På valg som suppleant Hans Olav Clausen. Valgt med applaus.

6.3. Revisor Ib Gad-Hansen valgt med applaus for 31. gang.

6.4. Revisorsuppleant Viki Larsen genvalgt.

7.

Dirigenten prøvede at strukturere debatten ved opdeling i hovedsegmenter.

Knud Bagge: Kommunens og Trørød Grundejerforenings dispensationspolitik.

Udgangspunkt at lovgivning på området og lokalplan overholdes. Mente Trørød Grundejerforening havde en noget vattet holdning til dispensationssager – hvis naboer sagde OK, så ingen indsigelse. Jf. Medlemsorientering havde Trørød Grundejerforening ikke gået imod en eneste af de 10 sager i år. Nabohøring ikke af stor værdi ( pres, "det gode naboskab").

Betænkeligt da disse afgørelser binder kommende ejere og kan præge området årtier frem.

A. M. Wivel: Enig i at stramme op. Forsøgte at afklare hvorfor Søllerød Kommune blev beskyldt for at give mange dispensationer. Der blev givet dispensationer i de sager, hvor tiden var løbet fra tilgrundliggende lokale ordninger/vedtægter eller der, hvor helheden ville være bedre tjent med en dispensationsløsning.

Der kan udmærket foreligge en afgørelse i Byplanudvalget som afventer en høring for at få afklaret, om der er punkter, og argumenter som udvalget ikke har været opmærksom på.

Hvis der foreligger vægtige argumenter, åbnes sagen igen.

Udgangspunktet for udvalgets beslutninger er, at den enkelte ejendoms besidder først skal genere sig selv, og derefter naboen for at få løst sit problem.

Generelt anser Søllerød Kommune sig selv for ret skrappe i dispensationssager !

Trafikproblemer i lokalområdet.

Inge Henriksen bad via dirigenten om nedsættelse af hastigheden til 50 km/t på Trørødvej. Specielt problem fra skoven og op til rundkørslen ved Trørød Torv.

A. M. Wivel sammenlignede med tilsvarende problem i Skodsborg. Her havde skiltning med nedsættelse af hastighed hjulpet.

Bjarne Hoffmann havde eet længere indlæg om trafikintensiteten, hastighed og sikkerhed, støj og overfladebelægning og overflade afvanding.

Gøngehusvej er en af kommunens mest belastede hovedtrafikveje med ca. 7500 biler i døgnet. Trafikken vil stige her indtil Helsingørmotorvejen udvides med 3 vejbaner.

Politiets hastighedsmåling var at 99% af alle bilister kører med 60 km/t. Specielt et problem om natten med de ekstra høje hastigheder. Opsætning af permanente fotofælder kunne hjælpe. Ændring af lyssignalet, så bilisterne kører mod rødt, der skifter til grønt ved hjælp af nedfræsede magnetsløjfer i vejbanen.

Lysreguleret fodgængerovergang ved Caroline Mathilde stien.

Støjsvag overfladebelægning efterlyses snarest.

Der mangler vejbrønde til at optage regnvand på strækningen Eskevang til efter Bueager. Ovennævnte punkt er blevet fremført gang på gang overfor kommunen.

Carl S. Berggreen gennemgik de forskellige skitserede muligheder for nedsættelse af hastigheden på Gøngehusvej. Der efterlyses en respekt hos trafikanterne for hastighedsdæmpende foranstaltninger. På trods af høj hastighed sker der meget få alvorlige uheld. Der skal ske alvorlige uheld før kommunen griber ind med radikale foranstaltninger !

Gøngehusvej var den sidste strækning der fik partisanbelægning. Carl S. Berggreeen vurderede belægningen som god, stærk med mange år i sig endnu.

Der blev endvidere omtalt brugen af nye variable hastighedsskilte. Opsættes først ved Trørødskolen ( 30 km/t ).

Til problematikken med støjvold/skærm syntes Carl S. Berggreen at borgerne i den sag trængte til en opsang – vi var forkælede/fornærede og for opgivende.

De gjaldt om at vise god vilje som forudsætning for at kommunen (?) og andre instanser kunne gå ind i projektet.

Maglemoserenden

Bjarne Hoffmann påpegede det uhyrlige i, at der i vore dage påtænkes etableret et kloakoverløbsbassin på den fredede mark nord for Gøngehusvej. Et stort åbent udligningsbassin med urenset kloakvand mindre end 50 m fra de nærmeste huse !

Carl S. Berggreen gennemgik det overordnede mål med projektet nemlig at få forbedret vandkvaliteten. Der er bevilget 400.000 til skitseprojekt ( med nabodialog ). Det er muligt ved dette projekt at inddrage naturens egen "rensende effekt" kombineret med overløbsanlæg. Et traditionelt anlæg ville løbe op i 16 mill. her løses det for 8-10 mill.

Placeringen ændres således, at bassinet flyttes så langt ind i det fredede område som muligt, efter forhandling med de berørte parter.

Susan Pengel bad om at de mange seriøse indlæg blev taget alvorligt af de fremmødte repræsentanter for Søllerød Kommune. Der blev nærmest ironiseret over indlæggene følte Susan Pengel. Hvorfor indlæggene kommer igen og igen skyldes at det berører/ foruroliger borgerne meget om der kan foretages de nødvendige foranstaltninger ( f.eks. trafikdæmpende) hvis viljen er der. Dialog på et seriøst plan efterlyses. Applaus fra salen.

Anita Mikkelsen udtrykte sin skuffelse over at bestyrelsen ikke havde taget støjvolden på dagsordenen i dag. Efterlyste konkret udspil fra bestyrelsen. Hvad er økonomien? Vi er ikke utilbøjelige til at betale. ( 5000 kr. pr. parcel har været nævnt i aften ).

Ønsker bestyrelsen fortsat er medspiller på dette projekt.

Hybridnet

Jørgen Andersen orienterede om den seneste udvikling på hybridnettet. Løsningen ligger og venter på kabelnettet. Tilbagemelding på alternative løsninger kommer senere.

Jørgen Berg efterlyste en konkret stillingtagen til støjskærmproblematikken. Hvordan kommer vi videre?

Morten Vernon var frustreret over forløbet af debatten om trafik/hastighed i relation til trygge skoleveje. Ønskede at politikerne tog de fremkomne forslag/indlæg alvorligt. Turde ikke sende sit barn af sted alene til skole. Tiltag, bløde bump, hvad som helst, der må bare ske noget for at forbedre sikkerheden på skolevejene også.

A. M. Wivel forstod godt frustrationen. Det kunne ikke være meningen at kommunen skulle klistres til med foranstaltninger, når det i virkeligheden ( læs uddelte fartbøder ) er os selv ( som forældre ) der kører for stærkt i vort eget område. Det er en hyklerisk indstilling.

Hermed blev en livlig debataften sluttet, idet spørgsmålene til repræsentanterne fra Søllerød Kommune allerede under generalforsamlingen var blevet stillet.

Vagn Abrahamsen takkede dirigenten for god ledelse af slaget og takkede repræsentanterne fra Søllerød Kommune for deres fremmøde.

Denne del af mødet sluttede kl. 22.30.

Derefter bød Trørød Grundejerforening på en bid brød ( som sædvanlig meget lækkert ).

 

01.11.04 MP