Pumpehuset på Trørød Torv Trørød
Grundejerforening
Stiftet 1907
streg
Forside Medlem Orientering Links Arkiv Område Vedtægter Bestyrelsen
streg
General- forsamling 2005 med efterfølgende debat
 
Klik her for hente referatet som PDF-fil

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tid og sted: Tirsdag den 11-10-2005 kl. 19.30 på Trørødskolen.

Til stede var 40 – 50 deltagere.
Fra Søllerød Kommune var følgende til stede:
Borgmester Erik Fabrin
Formand for Teknik og miljøudvalget Vibeke Peschardt
Direktør Carl S. Berggreen.

Grundejerforeningens formand Vagn Abrahamsen åbnede generalforsamlingen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
  Foreningens formand foreslog Carsten Thaarup, som blev valgt uden modkandidater.
  Carsten Thaarup takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovmedholdeligt og rettidigt indkaldt.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  Foreningens formand aflagde bestyrelsens beretning for arbejdet i det forgange år, og der henvises her til den trykte udgave af beretningen. Beretningen ligger også på Grundejerforeningens hjemmeside.
  Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål til beretningen, som generalforsamlingen herefter godkendte.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab, herunder fastlæggelse af kontingent.
  Kassereren Jørgen Andersen forelagde regnskabet for det forgangne år. Regnskabet forelå revideret uden bemærkninger. Der henvises til det trykte regnskab. Generalforsamlingen tog regnskabet til efterretning. Regnskabet ligger også på Grundejerforeningens hjemmeside.
  Kontingentet på 100 kr. årligt blev tiltrådt.
  Kassereren oplyste, at der på det sidste havde været en del problemer med kontingentopkrævningerne for 2005/06 via Betalings Service og indbetalingskortene. Problemerne havde medført en del forsinkelse, men var løst nu.
 4. Forslag fra Bestyrelsen.
  Dirigenten konstaterede, at der ikke forelå noget forslag.
 5. Forslag fra medlemmer til beslutning.
  Dirigenten konstaterede, at der ikke forelå noget forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisorsuppleant.
  1. Bestyrelsesmedlemmer. Her valgtes Poul Arvedsen, Hans Olav Clausen og Sven Herting.
  2. Suppleanter. Her valgtes Michael Parl, Stenvang 11.
  3. Revisor. Ib Gad Hansen blev genvalgt med applaus i anledning af hans mangeårige indsats.
  4. Revisorsuppleant. Her genvalgtes Viki Larsen.
 7. Emner fra medlemmerne til drøftelse.
  Dirigenten konstaterede, at der ikke forelå emner til drøftelse.
 8. Eventuelt.
  Der var ingen bemærkninger under dette punkt.

Dirigenten sluttede generalforsamlingen kl. 20.30.

Efterfølgende drøftelse med repræsentanterne fra kommunen.

Torben Simonsen spurgte til arbejdet med en forbedring af støjforholdene og trafiksikkerheden på Gøngehusvej.

Sven Herting redegjorde kort for bestyrelsens arbejde for at udvirke en forbedring af forholdene på Gøngehusvej og omtalte et møde med kommunen, hvor der var opnået forståelse for etablering af en rundkørsel ved Henriksholms Alle, ligesom kommunen ville overveje indsnævring el. lign. i den anden ende af vejen. Endvidere overvejedes en differentieret hastigheds regulering på vejen. Men ønskerne om en nye belægning og hastighedsdæmpende foranstaltninger som bump havde foreningens bestyrelse ikke kunnet komme vidre med.

Vibeke Peschardt oplyste til forsamlingens store tilfredshed, at der vil komme et mere støjdæmpende slidlag på Gøngehusvej. Men anlæg af en rundkørsel ved Henriksholms Alle er taget op til genovervejelse for om muligt at finde en mere hensigtsmæssig løsning. Hun redegjorde endvidre for sikkerhedsforanstaltninger på skoleveje; variable hastighedsskilte, bløde 50 km. bump, tryghedsring på 100 meter omkring skolerne m.fl.

Borgmester Erik Fabrin gjorde rede for, at kommunen var i gang med at undersøge forholdene omkring skoler og skoleveje, og her evt. 40 km.-zoner. Og hvad angik den igangværende diskussion om skolevejene i Holte, påpegede han, at alle skoleveje skulle behandles på samme vilkår. I den forbindelse redegjorde han for trafikplanerne for Søllerød Kommune. Nogle veje var især indrettet til beboelseskvarterer, medens Kommunen for trafikveje og andre veje prioriterede fremkommeligheden højt. Han redegjorde endvidere for forskelle mellem opfattelserne i Søllerød og Birkerød kommuner. I Birkerød satsede man mere på vejbump.

Fra salen blev der spurgt til brøndanlægget på Trørød Torv, hvortil Susan Clausen kunne oplyse, at det var et brøndanlæg, der tidligere havde stået på Gammel Holte skolegård.

Jørgen Andersen påpegede, at der var megen ulovlig parkering på Trørød Torv, og at politiet burde føre mere kontrol her. Endvidre påpegede han, at mange grundejere ikke klipper deres hæk ud til vejen, hvorfor kommunen burde føre kontrol her for at lette trafikken for fodgængere og cyklister. Endelig beklagede han, at der gennemførtes mange ombygninger og nybygninger, som ændrede og forringede et vejafsnits udseende og æstetik.

Borgmester Erik Fabrin svarede hertil, at han ville anmode politiet om at være mere opmærksom på parkeringerne på Trørød Torv. Endvidre påpegede han, at grundejerne selv måtte tage ansvaret for at klippe deres hække. Og hvad nye bygningers udseende angik, kunne kommunen kun regulere rammerne for størrelsen af et byggeri og ikke dets æstetik.

Egon Petersen gjorde opmærksom på, at cykelstien på Frydenlundsvej var et gode, idet cyklisterne så cyklede på den og ikke på fortovet. Til gengæld cykledes der så i begge retninger på stien.

Vibeke Peschardt tilføjede, at cykelstier var en god løsning og gav en bedre sikkerhed end cyklebaner.

Carl Berggreen oplyste, at kommunen faktisk kræver, at grundejerne klipper deres hæk ud mod fortov, og at kommunen i grelle tilfælde foranlediger hækken klippet for grundejerens regning. Men disse problemer vil i øvrigt blive mindre fremover, idet en grundig klipning bliver nødvendig i forbindelse med NESA’s forestående nedgravning af kabler for at arbejdet kan udføres hensigtsmæssigt.

Herefter lukkede dirigenten drøftelsen kl. 21.15.

Formanden takkede dirigenten for den godt udførte ledelse af mødet, og han takkede repræsentanterne for Søllerød Kommune for deres deltagelse i debatten.

Sven Herting
Referent.