Pumpehuset på Trørød Torv Trørød Grundejerforening
Stiftet 1907
streg
Forside Medlem Orientering Links Arkiv Område Vedtægter Bestyrelsen
streg
General- forsamling 2006 med efterfølgende debat
 
Klik her for hente referatet som PDF-fil

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tid og sted: Tirsdag den 24/10-2006 kl. 19.30 på Mariehøj Centret.

Til stede var 40 - 50 deltagere.
Særligt indbudte var kommunalbestyrelsesmedlemmerne Vibeke Peschardt og Anne-Marie Wivel samt byplanschef Kaj Sørensen.

Grundejerforeningens formand Vagn Abrahamsen åbnede generalforsamlingen med en velkomst til gæsterne og de fremmødte medlemmer.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
  Vagn Abrahamsen foreslog Carsten Thaarup som dirigent. Han blev valgt enstemmigt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig og indkaldt med det lovpligtige varsel.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  Vagn Abrahamsen aflagde beretningen, jvf. den trykte udgave af beretningen, se andetsteds på hjemmesiden.
  Beretningen blev godkendt af forsamlingen uden bemærkninger.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab, herunder fastlæggelse af kontingent.
  Grundejerforeningens kasserer Jørgen Andersen gennemgik regnskabet og påpegede, at man gik ud af regnskabsåret med et overskud på 16.000 kr., hvilket var en del større end det foregående år. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
  Kontingent blev fastsat til fortsat at være 100 kr.
  Jørgen Andersen anbefalede, at medlemmerne anvendte Betalingsservice til indbetaling af kontingent.
 4. Forslag fra Bestyrelsen.
  Intet.
 5. Forslag fra medlemmer til beslutning.
  Intet.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisorsuppleant.
  Vagn Abrahamsen blev genvalgt til formand, jf. vedtægternes § 5.
  Jørgen Andersen og Mogens Palvad blev begge genvalgt til bestyrelsen for to år.
  Ib Gad Hansen blev genvalgt som revisor og Viki Larsen blev genvalgt som revisorsuppleant.
  Alle valg var enstemmige.
 7. Emner fra medlemmerne til drøftelse.
  Bjarne Hoffmann takkede for den nye asfaltbelægning på Gøngehusvej. Han beklagede stadig de mange biler på vejen, de høje hastigheder og den deraf følgende høje larm.
 8. Eventuelt.
  Grundejerforeningens bestyrelsessuppleant Michael Parl opfordrede til, at man meldte sig som suppleant til bestyrelsen.

Herefter sluttede generalforsamlingen kl. 20.20. Vagn Abrahamsen takkede dirigenten for hans gode styring af generalforsamlingen.

----------------------

Derefter gik man over til drøftelse med repræsentanter for Søllerød Kommune, og også her havde Carsten Thaarup indvilget i at være ordstyrer.

Det første indlæg kom fra Susanne Gravesen, som beklagede opførslen af nogle huse på Rosenvej, som ødelagde områdets karakter. Hun spurgte, om ikke kommunen kunne spille en rolle i sådanne tilfælde, jf. lokalplanens og kommuneplanens formulering om at sikre " fastholdelse af områdets karakter".

Anne-Marie Wivel oplyste hertil, at sålænge lokalplanens og andre bestemmelser var overholdt, kunne kommunen ikke foretage sig noget, da kommunalbestyrelsen var imod at optræde som smagsdommer.

Samtidigt blev det oplyst, at det var muligt at ændre en lokalplan, hvis et overvældende flertal af områdets beboere ønskede dette.

Kaj Sørensen oplyste, at sagen måtte ses i lyset af, at Lokalplan 49 dækkede det meste af Trørød, og derfor måtte være formuleret i generelle vendinger.

Ellen Andersen spurgte om, man kan lave en lokalplan, som kun gjaldt for en vej.

Kaj Sørensen anførte, at det er betænkeligt at begrænse grundejernes byggeadgang, bl.a. af hensyn til fremtidig brug af grundstykket.

Fra salen blev det foreslået, at Grundejerforeningen arrangerede besøgsture til Rosenvej og andre relevante steder inden for Grundejerforeningens distrikt.

På et spørgsmål fra salen om, hvorvidt kommunen råder over en facadekonsulent, oplyste Anne-Marie Wivel, at det gør man ikke.

Poul Arvedsen havde formuleret nogle spørgsmål om det forestående projekt for Maglemoserenden. Vibeke Peschardt besvarede disse spørgsmål.

 • Dybde og bredde af den planlagte vandløbstracè kan man ikke oplyse på nuværende tidspunkt.
 • Der vil ikke blive foretaget afskærmning langs Ellesletten.
 • Det planlagte stenlag vil ikke gå ret højt op af siderne ved Nyvangstien.
 • Kommunen vedligeholder skråningen.
 • Hævning af vandstanden i Kohaveengen bliver meget svag.
 • Den planlagte "trampesti" er tænkt anlagt fra krydset på Gøngehusvej. Den skal godkendes af fredningsmyndighederne. Hele det omliggende areal overføres fra Forsvarsministeriet til Skov- og Naturstyrelsen.

Bjarne Hoffmans spørgsmål om, hvornår rørbassinet graves ned, kan ikke besvares nu, da arbejdet er i udbudsfacen.

Erik Jønsson opfordrede til, at projektet blev drøftet med den medarbejder, der arbejder med vedligeholdelsen af området med henblik på at sikre en balance i anlægsarbejdet.

Bjarne Hoffmann gjorde opmærksom på, at vandet i overløbsbassinerne vil være kloakvand.

Om Trafikarbejdet oplyste Vibeke Peschardt, at der takket være Borgerinddragelsesprojektet nu ikke længere kun arbejdedes ud fra uheldsstatistikken, men at tryghed nu var anerkendt som et parameter. Biltrafikken voksede årligt med 5 %. Der var til trafiksikkerhed afsat 8 mio. kr. over tre år i Rudersdal Kommunes budget, men dette beløb skal også dække initiativer som led i det kommende arbejde med Miljø- og trafikhandlingsplanen i Kommunen. Behandlingen starter nu med henblik på beslutningstagen i maj 2007.

Vedr. Gøngehusvej oplyste Vibeke Peschardt, at planerne om en rundkørsel var taget af bordet, og i stedet vil der komme en egentlig lysregulering. Pengene er blevet brugt til tryghedsringe omkring skolerne.

Karsten Holbek påpegede den farlige udkørsel fra Lindevangsvej på grund af, at mange bilister ikke overholder hastighedsgrænserne.

Michael Parl anførte, at der godt nok var behov for hastighedsdæmpende foranstaltninger, men at bump ikke var nogen god løsning.

Sven Herting påpegede, at det med henblik på hastighedsdæmpende foranstaltninger også var det psykologiske moment, der spillede en rolle. Hurtigtkørende bilister ville, når de på afstand fik øje på byporte, afmærkede bump, indsnævring med egetræspæle m.v. sænke hastigheden, uanset at de annoncerede bump etc. faktisk var mindre dramatiske. Behovet for fartdæmpning er fortsat stort, da de seneste statistiske oplysninger viser, at der alene på Gøngehusvej på en uge var over 2500 bilister, der kørte med over 80 km/t.

Johs. Philipsen gjorde opmærksom på, at der til næste år bør være en vandrende mikrofon, så hele salen kan høre diskussionerne.

Formanden afsluttede (21.20) drøftelserne med en tak til deltagerne, og han indbød til en bid brød, som nu ville blive serveret.

Sven Herting. 29. okt. 2006.