Pumpehuset på Trørød Torv Trørød Grundejerforening
Stiftet 1907
streg
Forside Medlem Orientering Links Arkiv Område Vedtægter Bestyrelsen
streg
General- forsamling 2007 med efterfølgende debat
 
Klik her for hente referatet som PDF-fil

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Tid og sted: Tirsdag den 23/10-2007 kl. 19.30 på Mariehøj Centret.

I generalforsamlingen deltog ca. 110 medlemmer, og fra Rudersdal Kommune var mødt kommunalbestyrelsesmedlem Vibeke Peschardt, direktør Steen Berggreen og byplanschef Kaj Sørensen.

Grundejerforeningens formand Vagn Abrahamsen bød velkommen, og aftenen blev indledt med et lysbilledforedrag af museumsinspektør Niels Peter Stilling over jubilæumsbogen ”Trørød fra landsby til villaby”. Efter dette interessante og levende foredrag gik man over til den egentlige generalforsamling.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
  Her foreslog Foreningens formand Carsten Thaarup, som valgtes enstemmigt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovmæssigt indkaldt.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  Formanden aflagde bestyrelsens beretning, som blev godkendt uden bemærkninger og kan ses i sin helhed på Grundejerforeningens hjemmeside.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab, herunder fastlæggelse af kontingent.
  Foreningens kasserer Jørgen Andersen fremlagde regnskabet, som kan ses i sin helhed på Grundejerforeningens hjemmeside.

  Kassereren gjorde opmærksom på, at årets overskud på 30.800 kr. indeholdt et fondsbidrag på 15.000 kr., og han påpegede, at mange væsentlige udgiftsposter fra 100-års jubilæet og Jubilæumsbogen endnu ikke var betalt.

  Kontingentet fastsattes uændret til 100 kr. pr. år.
 4. Forslag fra Bestyrelsen.
  Her foreslå ingen forslag.
 5. Forslag fra medlemmer til beslutning.
  Her foreslå ingen forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisorsuppleant.
  Valg af ny formand. Vagn Abrahamsen ønskede efter 9 år som formand at trække sig tilbage. Sven Herting valgtes til ny formand for et år, jf. vedtægternes § 5.

  Valg af bestyrelsesmedlemmer. Hans Olav Clausen ønskede af helbredshensyn ikke at genopstille. Der valgets følgende: Poul Arvedsen (genvalg), Michael Parl, som hidtil havde været suppleant, og Knud Bagge (nyvalg).

  Valg af suppleanter. Her valgtes Suzanne Gravesen (nyvalg) og René Moss (nyvalg).

  Valg af revisor. Her valgtes Ib Gad Hansen (genvalg).

  Valg af revisorsuppleant. Her valgtes Viki Larsen (genvalg).
 7. Emner fra medlemmerne til drøftelse.
  Der forelå ingen emner.
 8. Eventuelt.
  Den nye formand bad om ordet og oplyste, at han i det førstkommende nummer af MedlemsOrientering vil give en redegørelse for de emner, som han især mente, at Grundejerforeningen burde arbejde med.

  Derefter ønskede han at takke Vagn Abrahamsen for hans store indsats som Foreningens formand. Takket være hans arbejde med MedlemsOrientering og Foreningens hjemmeside fremstod disse nu som fine informationskilder for Foreningen. Som resultatet af Vagn Abrahamsens indsats havde Grundejerforeningen opnået gode resultater vedr. f.eks. Bueager, Gøngehusvej og de kommende cykelstier på Kohavevej, ligeledes organiseret Fastelavnsarrangementet med Siestabageren, besøgene i Gl. Holte Kirke og på Frydenlund Slot og ikke mindst jubilæumsarrangementet. Som følge deraf havde Grundejerforeningen opnået en konstant medlemstilgang, og den nyder et godt ry blandt Trørøds borgere og i Kommunalstyret.

  Herefter overrakte bestyrelsen Foreningens gave til Vagn Abrahamsen.

  Derefter gav formanden for Historisk-topografisk Selskab for Søllerødegnen, Anita Mikkelsen en kort orientering om dette selskab og om mulighederne for at melde sig ind.

Som afslutning takkede Vagn Abrahamsen for den nye formands venlig ord, og han takkede dirigenten for en fin afvikling af mødet.

----------------------

Herefter var der lejlighed for medlemmerne til at stille spørgsmål til repræsentanterne for Rudersdal Kommune.

Fra Henrik Jeremiassen var der modtaget et skriftligt spørgsmål om nødvendigheden af grave- og reguleringsarbejdet i forbindelse med Maglemoserenden, fordi han frygtede opstemning af vand i have og kælder.

Vibeke Peschardt takkede indledningsvis Vagn Abrahamsen for det gode og behagelige samarbejde. Derefter gjorde hun opmærksom på, at Maglemoseprojektet havde til formål at rense Maglemosen for kloakvand, som hidtil fra tid til anden blev ledt ud i Maglemoserenden, men hun foreslog, at Steen Berggreen gav en mere teknisk redegørelse. Endvidere gjorde hun med henvisnings til Trafikhandlingsplanen opmærksom på, at det under Kommunalbestyrelsens seneste budgetforhandlinger havde været muligt at bevilge 9.5 mio. kr. ekstra til projekter i Trørød. Der var tale om følgende: -sikkerhedsprojekt ved udkørselen fra Q8 tanken i Gl. Holte, -cykelstier på Trørødvej og -sikret overgang ved Caroline Mathilde stien, -regulering af krydset ved Kohavevej/Rundforbivej, -rigtig cykelsti på Kohavevej samt skiltning med variabel hastighed, -bump på Frydenlundsvej ved overgangen ved Grisestien. Projekterne er planlagt gennemført i indeværende valgperiode (-2009).

Steen Berggreen takkede først Vagn Abrahamsen for den fine indsats som formand i Grundejerforeningen. Derefter redegjorde han kort for Maglemoseprojektet, som var et miljøgen-opretningsprojekt og gik ud på at rense og regulere Maglemoserenden. Der var fra regeringen modtaget 2 mio. kr. til støtte for dette projekt.

Carsten Bertram spurgte om risikoen for oversvømmelser i kældre og haver i forbindelse med en højere vandstand i Kohaveengen. Hertil svarede Steen Berggreen, at alle oplysninger om projektet allerede var offentligt tilgængeligt.

Jørgen Andersen spurgte, hvordan Kommunen forholdt sig til opførelse af huse, som ikke passede ind i områdets eksisterende byggestil. Hertil oplyste Kaj Sørensen, at Kommunen i sådanne byggesager ikke ønskede at optræde som smagsdommere. Også Kaj Sørensen ønskede at takke Vagn Abrahamsen for hans indsats og for det gode samarbejde gennem årene.

Niels Isaksen spurgte, hvordan Kommunen forholdt sig til, at byggefirmaer ved byggearbejder anvender tilstødende vejarealer som bygge- og lagerplads. Og Vagn Abrahamsen spurgte, om det i forbindelse med byggearbejde var tilladt for byggefirmaer at blokere en vej med containere m.v.

Hertil oplyste Vibeke Peschardt, at man til dette sagsområde havde fået nyt personale, og at Kommunens forvaltning for tiden arbejdede med at skaffe overblik over disse sager. Og Kaj Sørensen oplyste, at det var tilladt at anbringe containere på kørebane i kortere tid, på betingelse af, at det ikke var til gene for trafikken.

Om Frydenlundsvej blev der spurgt, om det ikke ville være muligt at tillade cykling på et af de nuværende fortove. Vibeke Peschardt oplyste hertil, at en blandet anvendelse af det pågældende fortov til cykelsti og fortov ikke var tilladt. I stedet anbefalede hun en bedre klipning af hækkene på de berørte strækninger.

Erik Nilsson spurgte, om ikke Kommunen nu ville fjerne et antal selvsåede birketræer i området omkring Dronningengen. Hertil svarede Kaj Sørensen, at noget sådant kan ske under begrebet ”plejeplaner”, og at Kommunen nu havde overtaget disse planer fra amterne. Det var endnu et relativt nyt sagsområde, og derfor anmodede han om, at man væbnede sig med tålmodighed i disse sager.

Derefter afsluttede dirigenten debatten og takkede for god ro og orden.

Vagn Abrahamsen takkede dirigenten for en fin indsats og tilføjede, at Grundejerforeningen nu ville byde på en bid brød og en øl eller vand.

27. oktober 2007. Sven Herting.