Pumpehuset på Trørød Torv Trørød Grundejerforening
Stiftet 1907
streg
Forside Medlem Orientering Links Arkiv Område Vedtægter Bestyrelsen
streg
General- forsamling 2008 med efterfølgende debat
 
Klik her for hente referatet som PDF-fil

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Tid og sted: Tirsdag den 21/10-2008 kl. 19.30 på Mariehøj Centret.
I generalforsamlingen deltog 46 medlemmer, og fra Rudersdal Kommune var mødt kommunalbestyrelsesmedlem, formand for Trafikudvalget, Vibeke Peschardt og byplanchef Kaj Sørensen.
Grundejerforeningens formand Sven Herting bød velkommen og præsenterede kort vores gæster og de fremmødte bestyrelsesmedlemmer: Mogens Palvad, næstformand, Jørgen Andersen, kasserer, Poul Arvedsen, Knud Bagge, medlemmer og suppleant Susanne Graversen. Michael Parl og René Moss havde måttet melde afbud.
Dagsorden:
  1. valg af dirigent
  2. bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. fremlæggelse af det reviderede regnskab, herunder fastsættelse af kontingent
  4. forslag fra bestyrelsen
  5. forslag fra medlemmer til beslutning
  6. valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisorsuppleanter
  7. emner fra medlemmerne til drøftelse
  8. eventuelt
ad 1.Formanden foreslog Carsten Thaarup til dirigent, han valgtes enstemmigt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne
ad 2.Formanden aflagde bestyrelsens beretning, som kan ses i sin helhed på Grundejerforeningens hjemmeside www.troeroed.dk. Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.
ad 3.Kassereren gennemgik regnskabet, som også kan ses i sin helhed på hjemmesiden.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
Bestyrelsen foreslog at kontingentet uændret fastsættes til 100 kr. Dette blev vedtaget.
ad 4.ingen forslag
ad 5.ingen forslag
ad 6.Sven Herting blev genvalgt som formand for to år. Der var ikke andre forslag.
Mogens Palvad og Jørgen Andersen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer. Der var ikke andre forslag.
Bestyrelsen forslog valg af en tredje suppleant, men ingen meldte sig. Det besluttedes at hvis et medlem senere ønsker at blive suppleant, kunne dette besluttes af bestyrelsen efter generalforsamlingen.
Ib Gad Hansen, som var fraværende på grund af sygdom, genvalgtes som revisor. Der var ikke andre forslag.
Viki Larsen genvalgtes som revisorsuppleant. Der var ikke andre forslag.
ad 7.ingen emner fra medlemmerne
ad 8.ingen bemærkninger
Som afslutning på generalforsamlingen takkede formanden dirigenten for fin afvikling af mødet og takkede deltagerne for god ro og orden.

Spørgsmål til repræsentanterne for Rudersdal kommune
Vibeke Peschardt (VB) indledte med at give en orientering om status for nogle af de tiltag som grundejerforeningen tidligere havde anmodet om at få gennemført til forbedring af trafiksikkerheden:
Cykelsti på begge sider af Kohavevej er vedtaget i anlægsloven i 2007, men udførelsen er blevet forsinket på grund af påkrævede nedskæringer. Det vil blive færdigggjort i 2009.
Cykelsti på Trørødvej mellem rundkørslen og Caroline Mathilde Stien er delvis udført og vil blive færdiggjort i år. Indkørslen til Trørød med indsnævringer og skilte er heller ikke færdig, men indsnævringerne ser allerede nu ud til at virke tilfredsstillende som fartdæmper.
På Frydenlundsvej udføres "hævet flade" ved Grisestien til fartdæmpning, mens yderligere foranstaltninger er udskudt.
Kaj Sørensen (KS) fandt det positivt at grundejerforeningen havde et aktivt samspil med kommunen og værdsatte vores kommentarer fx til dispensationer og til Planstrategi 2007. KS orienterede om, at en ny kommuneplan var undervejs og forventes sendt ud til høring feb./mar.2009.
Diverse spørgsmål:
Byggematerialer på vejarealer
På spørgsmål om henlagte byggematerialer på vejarealer udenfor ejers parcel, et emne, som også var rejst ved generalforsamlingen i 2007, svarede KS at dette ikke er tilladt i længere tid med mindre der er givet særlig tilladelse. Kommunen accepterer dog kortvarig placering af materialer af praktiske grunde, fx som aflægningsplads før ejers videre flytning af materialerne ind på grunden.
Oplag af materialer er kun tilladt til den aktuelle ejendoms byggeri, ikke til materialer beregnet for byggeopgaver andetsteds.
Hvis henlæggelse af byggematerialer ikke følger disse regler, kan ejere som generes, rette klage til forvaltningen i kommunen, som normalt vil tage sig af forholdet. Eventuelt kan politiet blive indblandet.
VP vil i den forbindelse bede Forvaltningen tilsende Grundejerforeningen "Bekendtgørelse af lov om private fællesveje" og samtidig oplyse om kontaktpersoner i Forvaltningen , som Grundejerforeningen kan rette henvendelse til herom.
Færdigmelding af byggeri
Mange generes af byggerod, som står på i unødig lang tid - synes man. KS oplyste at byggesager ikke kan forældes, selv om de strækker sig over flere år. Det er ikke forbudt at arbejde langsomt, og kommunen har ikke resurser til at følge op på det enkelte byggeri. Om ibrugtagning af byggeprojekter nævnte KS, at hvis det drejer sig om mindre byggeopgaver, er anmeldelse og færdigmelding ikke nødvendig.
Byggeslid på private fællesveje
KS : Hvis private veje beskadiges under tunge transporter til byggeopgaver, er det ejernes ansvar at retablere skaderne, så vejen igen opfylder kravene til fællesveje. Man kan i grove tilfælde forsøge at gøre krav gældende over for vognmanden. Eventuelt kan grundejerforeningen komme ind i billedet, men kommunen kan ikke indblandes.
Frydenlundsvej, cykelsti
Der blev givet udtryk for stort behov for cykelsti langs Frydenlundsvej, således som vi har kommenteret til Trafikhandlingsplanen. Mange cyklister bruger vejen, og den er farlig på grund af alt for hurtig biltrafik. VP er opmærksom på problemet, men det har ikke været muligt at få denne cykelsti med i budgettet i 2009. Projektet er bestemt ikke henlagt.
Gøngehusvejens cykelsti
Belægningen på cykelstien gennem Trørød og til Vedbæk er i elendig forfatning. Teknik og Miljø vil tage det op i den løbende vedligeholdelsesplanlægning.
Hastighedsbegrænsnings-skilte Kohavevej
Der ønskes hastighedsbegrænsning ved anvendelse af 50 km/t skilte på Kohavevej lige som på visse strækninger på Strandvejen. VP : Skiltning med 50 km/t begrænsning i byzonen er ikke tilladt, skiltningen på Strandvejen er midlertidig.
Rundkørsel Rundforbivej
Der blev spurgt til planer om rundkørsel og byport i ved Rundforbivejs afslutning ved torvet.
Dette er der ingen aktuelle planer om. Der er næppe plads til en rundkørsel. Det er overvejet at udføre indsnævringer og helle. Hvis en byport kommer på tale, vil det nok være rigtigst ved indkørslen til Trørød ved Kighanerenden længere sydpå.
Støjbelastning på trafikveje
VP : Den nye belægning på Gøngehusvej har hjulpet, men den er ikke så effektivt støjdæmpende som den nye belægning på Motorring 3, der er tilgodeset med den seneste tekniske udvikling af støjdæmpende vejbelægninger. En yderligere forbedring på Gøngehusvej må nok vente nogle år.

Forbedring af støjbelastning fra Helsingør motorvejen må påregnes udsat, men vil blive taget op, når motorvejen om 4-5 år skal udvides nord for Øverødvej.
Fartdæmpning generelt
Miljøet i Trørød lider generelt under for høj hastighed af biltrafikken, især på trafikvejene. Vi ønsker opsat elektroniske fartfælder, hvor forholdene er værst. Det virker. VP : Kommunen er positiv og har allerede haft god kontakt med politiet om dette. Det er politiets område.
Hastighedsbegrænsning på private veje
VP : Såfremt ejerne på en fælles privatvej ønsker skiltning for lavere hastighed end 50 km/t på deres vej, fx på grund af legende børn, må de selv betale for opsætning af skiltene. Men først skal der indhentes tilladelse fra kommunen.
Lindevangsvejs græsrabatter
KS : Græsrabatterne skal vedligeholdes af ejerne, men kommunen har fastsat visse regler som skal overholdes, fx må der ikke lægges store sten langs vejkanten for at forhindre parkering på græsset.
Ukrudtsafbrænding
Kommunen har på nogle veje og arealer tidligere påtaget sig at fjerne ukrudt ved afbrænding, men det ser ud til at være ophørt. KS : Spørgsmålet vil blive undersøgt af Forvaltningen.
Maglemoserenden
VP : Arbejdet med forbedring af de miljømæssige forhold er nu afsluttet, og lugtgener fra overløbsbassinet ved Nyvangsstien og fra renden selv vil kun yderst sjældent forekomme fremover, kun ved helt ekstreme regnskyl gennem længere tid. Det planlægges senere at nedlægge overløbsbassinet.
Forsvarskommandoens arealer ved Henriksholm
VP : Arealerne skal sælges og kommunen har holdt borgermøde og rundvisning om fremtidig anvendelse, hvis kommunen overtager arealerne. En masterplan med lav bebyggelse er under udarbejdelse ved kommunens arkitekt. Kommunen vil også fremover sørge for at inddrage borgerne i drøftelser om den fremtidige bebyggelse. Kommunen søger at få fredet væsentlige dele af de åbne arealer.
Formanden takkede Vibeke Peschardt og Kaj Sørensen for deres beredvillige besvarelse af medlemmernes spørgsmål, takkede dirigenten for hans sikre styring af mødet og afsluttede med at invitere alle til en bid brød.
kb / 30.11.2008