Pumpehuset på Trørød Torv Trørød
Grundejerforening
Stiftet 1907
streg
Forside Medlem Orientering Links Arkiv Område Vedtægter Bestyrelsen
streg
 
Temamøde om støj fra motorvejen afholdt
d. 1. oktober 2003
Mødets resultater
Støjundersøgelse af Helsingørmotorvejen

På informationsmødet d. 1. oktober arrangeret af Trørød Grundejerforening blev det aftalt, at Søllerød Kommune og Vejdirektoratet i samarbejde udarbejder et objektivt grundlag for vurdering af motorvejens indvirkning på støjniveauet i Trørød under de forskellige forudsætninger, der bliver ønsket.

Af debatten mellem de fremmødte borgere og paneldeltagerne blev det klart, at det er områder i Ellekvarteret og Trørød syd, hvor beboerne er særligt generet af støjen fra motorvejen. Mange mener desuden, at støjniveauet er blevet værre efter etableringen af støjskærmen ved Vejdammen. På mødet, der var arrangeret af Trørød Grundejerforening (TG), deltog omkring 70 interesserede borgere.

Her præsenterede Christian Sauer fra Vejdirektoratet den plan for trafikudvidelsen, som trafikministeren offentliggjorde i foråret. Hovedpunktet var støj fra motorveje i almindelighed. Hvis trafikministerens projekt om at udvide Helsingørmotorvejen til tre spor fra Gl. Holte til Isterødvejen bliver realiseret, må det forventes, at støjniveauet bliver øget yderligere. Der er til gengæld endnu ikke truffet beslutning om denne udvidelse. Christian Sauer redegjorde for betingelserne for etablering af støjdæmpning. Som udgangspunkt bliver det kun gennemført i forbindelse med nyanlæg, eller større ændringer af veje. Det er miljøstyrelsen, der har fastsat grænsen for acceptabel støj nemlig til 55 dB, som døgngennemsnit. Erfaringen siger, at hvis trafikbelastningen øges med 25% øges støjen tilsvarende med 1 dB, og at en forøgelse af hastigheden fra 102 til 115 km i timen betyder 1 dB mere støj. For at formindske støj kan bl.a. en mindre støjende belægning betyde en støjreduktion på 2 dB, mens en bredde på bildækkene, der bare er 15 mm smallere, vil betyde en reduktion på 1dB. Og det skal lige huskes, at en forøgelse på 10dB betyder en fordobling af støjniveauet.

Direktør i Søllerød kommune Carl Steen Berggreen causerede herefter over temaet støj fra motorveje. Han bemærkede bl. a., at TG havde en ide om etablering af en jordvold langs motorvejen og gjorde i den forbindelse opmærksom på, at NESA netop er ved at planlægge en placering for det kabel, der skal erstatte højspændingsmasterne langs med Vejdammen. Det vil vanskeliggøre forudsætningerne for en støjvold, med mindre NESA bliver pålagt at føre kablet i en bue udenom en eventuel støjvold. Berggreen refererede blandt andet kommunens erfaringer med etablering af støjvolde i Nærum og ved Holte Rideskole. En af de vigtige faktorer man havde identificeret bl.a. fra Vejdamprojektet, var viljen til en direkte borgerfinansiering.

Nicolai Bech fra TG’s bestyrelse præsenterede grundejerforeningens forudsætninger for etablering af en støjvold. Hvis de grundlæggende forudsætninger er i orden vil en etablering af en støjvold økonomisk kunne hvile i sig selv. Med hensyn til en jordvold gjorde Berggreen dog opmærksom på, at hvis det ikke kunne dokumenteres at der var et faktisk støjproblem, så vil ToldSkat betragte jordvolden som et deponi og så skal der betales deponeringsafgift, som på forhånd vil umuliggøre et støjvoldsprojekt rent økonomisk.

Den svageste del af forudsætningerne er, at der ikke eksisterer en realistisk vurdering af støjen i området, som det ser ud med den nuværende trafikbelastning og endnu mindre, hvordan støjniveauet vil være efter etablering af en udvidelse af motorvejen. Vejdirektoratet er dog i stand til at beregne støjbelastningen under forskellige forhold, hvis de har nøjagtige digitale topografiske kort over området. De kort har Søllerød kommune via et mangeårigt samarbejde med Kort- og Matrikelstyrelsen. I almindelighed stilles dette materiale ikke vederlagsfrit til rådighed, men Berggreen gav tilsagn om, at kommunen ville gøre en undtagelse overfor Vejdirektoratet, der på sin side lovede at ville gennemføre en præcis beregning af støjforholdene under de forskellige forudsætninger, man kan forestille sig og med hensyntagen til støjskærmen ved Vejdammen. Når resultatet foreligger vil TG i samarbejde med de andre grundejerforeninger i området træffe beslutning om, hvad der kan gøres.

Mødets forløb var så inspirende, at det blev besluttet at nedsætte en mindre aktivitetsgruppe, der løbende skal tage stilling til aktiviteter i forbindelse med støjundersøgelsen samt de støjmæssige konsekvenser på grund af den forestående udvidelse af Helsingørmotorvejen. Nicolai Bech fra TG vil lede gruppen, som sikkert bliver en god effektiv samarbejdspartner for Vejdirektoratet og Søllerød kommune i dette spørgsmål.

Nicolai Bech