Pumpehuset på Trørød Torv Trørød Grundejerforening
Stiftet 1907
streg
Forside Medlem Orientering Links Arkiv Område Vedtægter Bestyrelsen
streg
Grundejerforeningen og trafikproblemerne i Trørød
Trørød, den 16. august 2007.
Til Teknik og Miljø - Vej,
Rudersdal Kommune.

Trørød Grundejerforening har læst Forslag til Trafikhandlingsplan 2007-2011 af maj 2007, og vil i den anledning meddele følgende synspunkter.

Indledningsvis vil vi gerne påskønne, at der er tale om en meget overskuelig og informativ rapport, som giver en god fremstilling af problemerne uden at drukne læseren i detaljer.

På side 21 og følgende gives en oversigt over de indsatsområder, som Kommunen vil arbejde med i perioden. Vi har med tilfredshed set, at der her også vil blive arbejdet med overordnede mål, som det visuelle miljø, støjbelastning, tryghed, energiforbrug, luftforurening - alt sammen emner af stor betydning for det grønne område.

Af rapporten fremgår det gennemgående, at det er bilernes for høje hastigheder, der er hovedproblemet. Eksempelvis anføres på side 24, at for oplevet utryghed er de høje hastigheder en af de vigtigste faktorer. Og på side 25 anføres, at hastigheden skal reduceres af hensyn til skolevejenes sikkerhed. På side 51 refereres en skolevejsundersøgelse fra Birkerød, hvor eleverne pegede på hastighederne som det største problem. På side 29 oplyses, at høj hastighed medfører stigende støjgener, energiforbrug og CO2 udslip.

Samtidigt skal vi gøre opmærksom på, at den stadigt hastigere, tungere og mere generende biltrafik er medvirkende til at presse grundejere til at afskærme deres haver ud mod vejen for at beskytte havemiljøet mod larm og forurening (se f.eks. Rundforbivej og Gøngehusvej). Derved får vejen og hele kvarteret visuelt et lukket næsten fæstningsagtigt præg.

Som arbejdsgrundlag for rapporten anvendes en række statistiske opstillinger over hastigheder og uheld.

Hvad hastigheder angår, har Grundejerforeningen i en længere periode bl.a. været opmærksom på Gøngehusvej. På rapportens kort "Hastighedsprofil" er hastighedsgrænsen oplyst til 60 km/t, og kortets faktiske gennemsnitshastighed er også 60 km/t. Endelig oplyses "Fraktilen" til 69 km/t., hvilket dækker over gennemsnittet af den hastighed, som de 15 % hurtigste bilister kører. Disse tal referer imidlertid til den skræmmende virkelighed, at der på Gøngehusvej ugentligt kører 6.400 bilister med mellem 70 og 80 kilometer i timen, og 1.470 kører over 80 km/t - altså mere end 200 dagligt. Antallet af væsentlige hastighedsoverskrivelser forekommer os så alvorligt, at vi ikke mener, at den hidtidige fremgangsmåde har nogen videre effekt. Vi mener, at der er behov for fysisk fartdæmpende foranstaltninger som indsnævringer, porte og hævede flader.

Gøngehusvej har et hastighedsproblem, og trafikken gennem Trørød er et problem i særklasse.

På Frydenlundsvej er fysisk fartdæmpning påkrævet. Endvidere skal der etableres cykelstier, og hvor disse af pladshensyn ikke kan etableres med normal bredde, skal der anlægges smalle stier eller evt. oprettes kombinerede cykel- og gangstier, idet det er særdeles farligt for cyklister at færdes på den uoverskuelige og stærkt trafikerede vej. Endelig skal der indrettes sikrede overgange for fodgængere og cyklister.

For Kohavevej vil vi først gøre opmærksom på, at tallet for årsdøgntrafik ikke er 4.700, som angivet på Trafikhandlingsplanens kort over årsdøgnstrafik, men rettelig 7.000. Som allerede påpeget i det tidligere fra Trørød Trafikgruppe fremsendte materiale, er en fartdæmpning til 50 km/t aldeles påkrævet. Og indretning af en egentlig cykelsti er nødvendig, da de eksisterende cykelbaner har vist sig direkte farlige; det er let at miste balancen, hvis en cyklist f.eks. i dårligt vejr kører ind i et markeringssøm. Og ifølge rapportens tekst side 9 skal der være cykelstier på trafikveje som Kohavevej.

Efter planen vil der på Trørødvej blive bygget cykelstier frem til rundkørselen. Men hastighedsgrænsen må sænkes, og der må etableres fysiske hastighedsdæmpende foranstaltninger. Der skal også være en sikker overgang mellem Caroline Mathildevej og Caroline Mathildestien.

Vi er glade for, at cyklisternes passage gennem T-krydset Kohavevej - Trørødvej/Rundforbivej efter planen vil blive sikret. Men også ved rundkørselen ved Trørød Torv skal cyklisternes krydsning gøres forsvarlig. Og vi vil gøre opmærksom på de vanskelige forhold for fodgængere, der ønsker at passere Trørødvej på Trørød Torv. På vejens nordside forekommer en uhensigtsmæssig placering af busstoppested/skur og buskads, og oversigten over fodgængerovergangen er ikke god. Overgangen respekteres ikke af bilister, og især ældre fodgængere er ofte meget utrygge ved at passere gaden.

Om trafikregulering er der i rapportens afsnit om Vejnetsplan redegjort for klassificeringen af Kommunens veje efter forskellige formål. Denne kategorisering skaber en udmærket klarhed, men der indgår nogle lidt firkantede retningslinier for, på hvilke vejkategorier de enkelte virkemidler for trafikregulering kan anvendes. I lyset af foregående afsnit er det imidlertid vigtigt, at denne kategorisering ikke i sig selv vanskeliggør arbejdet, således at i øvrigt hensigtsmæssige trafikforanstaltninger ikke gennemføres udelukkende af formelle grunde.

Problemet med de mange for hurtigt kørende bilister kan naturligvis også formindskes ved en øget cykel- og gangtrafik, jf. rapportens side 24: "Rudersdal Kommune ønsker at fremme cykel- og gangtrafikken....herved erstatte en del af biltransporten." Og Grundejerforeningen kan helt tilslutte sig planer om bedre forhold for cyklister og fodgængere. Men det forekommer mærkeligt, at rapporten på side 24 foreslår bedre muligheder for at afsætte passagerer ved skoler, samtidigt med at der på side 25 argumenteres for at ændre holdningen, så børn ikke køres i bil til skole.

Den samme effekt vil en forbedret kollektiv trafik have. Man skal her huske, at denne trafikform ikke kun henvender sig til ældre, men også til unge og børn.

Hvad angår uheld, vil vi påpege, at statistikken over uheld, som ligger til grund for bl.a. afsnittet om uheldstæthed s. 45, viser de registrerede uheld og er således en minimumsstatistik, idet der forekommer rigtigt mange uheld, der ikke registreres. Grundejerforeningen er således opmærksom på flere uheld på Rundforbivej og Gøngehusvej, end der er angivet i statistikken.

Af handlingsplanen fremgår, at der for perioden 2007-2011 er afsat en puljebevilling på 19,5 mio kr. Dette er et beskedent beløb, og Grundejerforeningen har yderligere hæftet sig ved, at 5.9 mio kr. heraf ikke anvendes til de ønskede projekter, men er afsat til en sikkert meget nødvendig pulje til løbende prioriteringer.

Med venlig hilsen

Trørød Grundejerforening

Vagn Abrahamsen
Formand.