Pumpehuset på Trørød Torv Trørød Grundejerforening
Stiftet 1907
streg
Forside Medlem Orientering Links Arkiv Område Vedtægter Bestyrelsen
streg
Helsingørmotorvejens udvidelse - Støjmålinger i Trørød
I forbindelse med de klager over den forventelige fremtidige trafikstøj fra motorvejen, som Grundejerforeningen har fremført, se hjemmesiden, har vi til dokumentation af forholdene iværksat direkte målinger af støjen på 4 stærkt støjeksponerede ejendomme i Trørød.

Det var så heldigt at vi var i stand til at stille et professionelt arbejdsteam fra egne rækker, idet Bent Gottlieb og Børge Frøkjær-Jensen, begge med stor erfaring i støjmålinger, har været særdeles hjælpsomme. Målingerne, som er udført fra 23/11-8/12, er typisk foretaget i trafikkens spidsbelastningsperioder morgen og sen eftermiddag. Målingerne viser at det oplevede og målte støjniveau de målte steder er mærkbart højere end den støj, som Vejdirektoratet har beregnet. Med denne nye vigtige dokumentation i hånden retter vi nu henvendelse til myndighederne for om muligt at få forbedret støjforanstaltningerne i projektet.

Den udarbejdede rapport med resultaterne af målingerne og vore konklusioner er derfor sendt til de myndigheder som er engageret i projektet, Rudersdal Kommune og Kommissarius og Vejdirektoratet. Grundejerforeningens skrivelse til Kommunen inklusive de væsentligste dokumenter om støjmålingerne kan læses i sin helhed på vores hjemmeside. Vi har haft en møde med Borgmester Erik Fabrin om projektet, og Rudersdal Kommune er positiv over for en supplerende støjvold langs Elleslettegårdsvej mod øst fra afkørslen i nordlig retning. Det vil give yderligere reduktion af støjen, som vi er glade for.

Vejdirektoratets nuværende projekt med mange kommentarer fra berørte virksomheder og beboere i området, herunder Trørød Grundejerforening, ligger fortsat til behandling hos Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne.

Vi vil løbende på hjemmesiden orientere medlemmerne om sagens udvikling.

Læs brevet til kommunen ...
Måleresultater fra 4 målesteder ...
Hyppige vindretninger ...
Kort over målesteder ...